Barns rätt att få veta sitt ursprung

Motion 2004/05:L300 av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

av Tasso Stafilidis m.fl. (v)

1Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till vad i motionen anförs om en lagstiftning som innebär skyldighet för föräldrarna till ett adopterat barn att upplysa barnet om dess ursprung.

  2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag till vad i motionen anförs om en lagstiftning som innebär skyldighet för föräldrarna till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning att upplysa barnet om dess ursprung.

2Rätten till sina rötter

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barnet rätt att få vetskap om sina föräldrar (art. 7 st. 1). I dag saknar adoptivbarn och barn som tillkommit genom assisterad befruktning en lagstadgad rätt att få information om sitt ursprung.

Vänsterpartiet är av den uppfattningen att alla människor har rätt att känna till sina rötter. Det gäller även barn. Att föräldrarna berättar om barnets ursprung när det uppnått en tillräcklig mognad torde vara bättre än att barnet senare i livet får veta sanningen om sina biologiska föräldrar. Att först i vuxen ålder få reda på att man har andra biologiska föräldrar än de föräldrar man vuxit upp med kan bli en nog så omskakande upplevelse. Vänsterpartiet anser att vetskapen om sitt ursprung är av stor betydelse för barnets identitetsutveckling.

3Adoption

Frågan om adoptivbarns rätt att få information om sitt ursprung har varit uppe både i lag- och socialutskottet. I ett yttrande från lagutskottet redogörs för förslaget i promemorian Föräldrars samtycke till adoption (Ds 2001:53) om att införa en ny bestämmelse i föräldrabalken om en skyldighet för adoptivföräldrar att informera barnet om sitt ursprung (bet. 2004/05:SoU3 s. 23). Lagutskottet menar att det enligt promemorian inte kan uteslutas att det i något fall kan vara så att det aldrig kan anses lämpligt att barnet får information om att det är adopterat (bet. 2004/05:SoU3 s. 24).

Vänsterpartiet menar att den slutsats som formuleras i promemorian har en annan innebörd. Enligt vad som anförs i promemorian är det stora flertalet adoptivföräldrar av den uppfattningen att det är bäst att berätta för barnet att det är adopterat. I promemorian görs en hänvisning till resultatet av en rapport från Socialstyrelsen där det framgår att endast cirka 10 % av en grupp föräldrar till barn som tillkommit genom givarinsemination uppgav att de berättat för barnen om deras ursprung (SoS-rapport 2000:6, Får barnen veta?). Det är i skenet av vad som framkommit i denna rapport som det anförs i promemorian att det inte kan uteslutas att det förekommer fall där det av olika anledningar blir svårt för adoptivföräldrarna att informera barnet (Ds 2001:53 s. 90).

Slutsatsen som presenteras i promemorian är att man bör överväga att införa en bestämmelse i lagen som ålägger adoptivföräldrarna en informationsplikt gentemot barnet. Enligt promemorian skulle en dylik bestämmelse understryka barnets rätt att få kännedom om sitt ursprung (Ds 2001:53 s. 90). Vänsterpartiet vill erinra om att utredaren även anser att en motsvarande bestämmelse bör införas när det gäller de barn som tillkommit genom assisterad befruktning (Ds 2001:53 s. 92).

I lagutskottets yttrande föreslås socialutskottet avstyrka motionsyrkanden med krav på att barn ska ges en lagreglerad rätt att få information om sitt ursprung. Lagutskottet hänvisar därvid till ett långt framskridet arbete inom regeringskansliet som ligger helt i linje med motionsönskemålen. Socialutskottet väljer att gå på lagutskottets linje (bet. 2004/05:SoU3 s. 24).

Vänsterpartiet är av den uppfattningen att det inte kan finnas några fall där adopterade barn inte ska ha rätt att få kännedom om sitt ursprung. Det är en sak att det kan vara svårt för adoptivföräldrarna att berätta för barnet att det är adopterat men vi anser att det inte är desto mindre nödvändigt. Vänsterpartiets inställning i frågan ligger således helt i linje med slutsatserna i promemorian Föräldrars samtycke till adoption (Ds 2001:53).

Regeringen bör återkomma med förslag till en lagstiftning som innebär skyldighet för föräldrarna till ett adopterat barn att upplysa barnet om dess ursprung.

4Assisterad befruktning

Vänsterpartiet vill att lesbiska kvinnor ska få tillgång till assisterad befruktning på samma villkor som heterosexuella kvinnor. I promemorian Föräldraskap vid assisterad befruktning för homosexuella (Ds 2004:19) behandlas inte frågan om barnets rätt till vetskap om sitt ursprung vilket Barnombudsmannen har kritiserat i sitt remissvar.

Vänsterpartiet anser, i likhet med Barnombudsmannen , att det bör införas en lagreglerad skyldighet för föräldrarna till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning att informera barnet om dess ursprung.

Enligt lag (1984:1140) om insemination gäller att uppgifter om spermadonatorn ska antecknas i en särskild journal som ska bevaras i minst 70 år. Då barnet har uppnått tillräcklig mognad har han eller hon rätt att ta del av uppgifterna om spermadonatorn. Motsvarande reglering finns i lag (1988:711) om befruktning utanför kroppen då det gäller uppgifter om donator av ägg eller sperma.

Barnets rätt till uppgifter om sitt ursprung blir dock i praktiken beroende av att föräldrarna väljer att berätta sanningen för barnet. Vänsterpartiet menar att barnets rätt till uppgifter om sitt ursprung rimligen bör motsvaras av en skyldighet för föräldrarna att informera barnet att det tillkommit genom assisterad befruktning. Vi menar att problemet med föräldrar som inte berättar för sitt barn att han eller hon tillkommit genom assisterad befruktning främst torde uppstå i heterosexuella relationer. Det faller sig naturligt att ett barn till två lesbiska kvinnor då det uppnått en viss ålder börjar ställa frågor om sitt ursprung.

Ett barn som har två heterosexuella föräldrar har däremot ingen anledning att ifrågasätta sitt ursprung i synnerhet inte som det enligt Socialstyrelsens föreskrifter bör eftersträvas att en donator liknar den blivande sociala föräldern. Enligt vår mening kan inte enskilda föräldrars önskemål om att upprätthålla en fasad utåt gå före barnets rätt att få vetskap om sina rötter.

Regeringen bör återkomma med förslag till en lagstiftning som innebär skyldighet för föräldrarna till ett barn som tillkommit genom assisterad befruktning att upplysa barnet om dess ursprung.

Stockholm den 29 september 2004

Tasso Stafilidis (v)

Rossana Dinamarca (v)

Mats Einarsson (v)

Siv Holma (v)

Rolf Olsson (v)

Peter Pedersen (v)

Per Rosengren (v)

Alice Åström (v)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)