Barns röster i statliga utredningar

Motion 2006/07:K359 av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd)

av Chatrine Pålsson Ahlgren m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att säkerställa barns egna åsikter i statliga utredningar.

Motivering

Barn har rätt att fritt uttrycka sin mening och har rätt att bli hörda. Det är en central del i FN:s konvention om barnets rättigheter.

Barns egna erfarenheter saknas ofta i utredningar och beslutsunderlag som rör barns situation. Det bekräftas bl.a. av Riksrevisionen som i sin rapport Barnkonventionen i praktiken visat att barns perspektiv ofta inte vägs in i beslut som rör barn.

Barn har rätt till inflytande och delaktighet och deras tankar, erfarenheter och synpunkter bör därmed alltid tas med genom direkta kontakter med berörda barn och ungdomar. Riksrevisionen pekar också på vikten av att återkoppla till berörda barn och unga.

Även Barnombudsmannen har pekat på bristen på inflytande för barn. Av myndighetens undersökning Rätten att komma till tals framgår att det finns många grupper av barn som inte får göra sina röster hörda.

FN:s kommitté för barnets rättigheter påtalade i sin granskning av hur Sverige förverkligar Barnkonventionen (2005-01-28) att en del barn och unga känner att de inte har något reellt inflytande över frågor som rör dem i samhället. FN-kommittén rekommenderar den svenska regeringen att se till att alla beslut som rör barn innehåller information om hur barns synpunkter har hämtats in samt i vilken utsträckning de har tillgodosetts.

Regeringen bör i alla direktiv till statliga utredningar som rör barns och ungdomars liv säkerställa att barns egna åsikter tas in, genom direkta kontakter med barn och genom att barnens synpunkter måste beaktas i förslagen. Strävan bör vara att inkludera och ge möjligheter till så många som möjligt att delta, än att de som deltar ska ha ansvar att representera alla barn och ungdomar eller specifika grupper.

Stockholm den 31 oktober 2006

Chatrine Pålsson Ahlgren (kd)

Rosita Runegrund (kd)

Désirée Pethrus Engström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)