Barns ställning i EU måste stärkas

Motion 2007/08:U343 av Monica Green m.fl. (s)

av Monica Green m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör verka för att en särskild barnkommissionär inrättas i EU.

Motivering

EU-kommissionen utarbetar en strategi för barns rättigheter i Europa. Allmänheten och barnen själva ska få tycka till om hur strategin ska se ut. Det är bra men inte tillräckligt bra.

Den gradvisa processen av att erkänna barns plats i den europeiska unionen fortsätter som en del av ett större initiativ för barns rättigheter: ”etablera en omfattande EU-strategi för att effektivt främja och skydda barns rättigheter i EU:s inre och yttre politik”. EU ska stödja medlemsstaterna i detta arbete. Man ska bland annat identifiera prioriterade områden för framtida åtgärder genom att samla synpunkter från alla berörda parter, inklusive allmänheten och barn själva.

Andra målsättningar är att ta hänsyn till barns rättigheter i EU-åtgärder, etablera effektiva mekanismer för samordning och utvärdering, öka kunskapen om barns rättigheter, samt utforma en kommunikationsstrategi för barns rättigheter.

För att stärka samarbetet mellan de viktigaste parterna lovar kommissionen att upprätta ett europeiskt forum för barns rättigheter. Kommissionen ska fungera som ordförande i forumet som ska inbegripa medlemsstater, FN-organ, Europarådet, civilsamhälle och barn själva, en diskussionsplattform på webben för utbyte av information, god praxis och så vidare. EU har redan gjort sådant som påverkar barns rättigheter inom områden såsom asyl och migration; barns hälsa och välfärd; barnfattigdom och utanförskap; utbildning; familj; våld mot barn.

Trots det, är det fortfarande många av EU:s medlemsländer som tillåter barnaga och trots EU:s vittgående målsättning om att bygga ut barnomsorgen finns inga synpunkter om förskola, hjälp för utsatta föräldrar eller barnsexslaveriet som pågår inom medlemsländerna.

Det är bra med en EU-strategi för barns rätt men det behövs mer. Det behövs en särskild europeisk kommissionär för barns rättigheter. I en EU-policy som ska se till barns bästa, måste man inom EU avsätta den tid, de resurser och det engagemang som faktiskt krävs. Därför bör Sverige arbeta för att en särskild barnkommissionär inrättas.

Stockholm den 4 oktober 2007

Monica Green (s)

Carina Adolfsson Elgestam (s)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Marie Nordén (s)

Marina Pettersson (s)

Kerstin Haglö (s)

Matilda Ernkrans (s)

Hannah Bergstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)