Basindustrins framtid

Motion 2009/10:N398 av Lars U Granberg (s)

av Lars U Granberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att klarlägga vår basindustris villkor i ett internationellt perspektiv.

Motivering

I ett läge när vårt land befinner sig i en kraftig global konjunkturnedgång bör krav ställas på att regeringen analyserar hur vi på bästa sätt ska kunna tillvarata våra konkurrensfördelar när konjunkturen vänder.

Vår svenska basindustri har stor betydelse för vår ekonomi och tillväxt. Landets basindustri, det vill säga skogs-, pappers-, kemi-, gruv-, järn- och stålindustrin, är av största vikt för vår tillväxt och vårt välstånd. Basindustrin är en ledande exportbransch och står för ca 28 procent av den svenska exporten.

Sverige har historiskt haft en mycket god tillgång till billiga råvaror, billig energi och välutbildad arbetskraft, vilket har varit avgörande för den starka ställning som industrin idag har globalt. Industrins och industritjänsterna stod före konjunkturnedgången för nästan 27 procent av BNP, vilket är mer än på 1970-talet. Före konjunkturnedgången sysselsatte basindustrin över 350 000 personer och indirekt sysselsätter tillverkningsindustrin närmare 1,5 miljoner människor. För många orter i skogslänen och i andra delar av landet är basindustrin viktig för sysselsättningen.

Basindustrins framtida villkor är därför avgörande för hur Sverige ska kunna konkurrera internationellt efter den lågkonjunktur vårt land genomlidit.

Basindustrin är framför allt i behov av en långsiktig energipolitik som ger färdriktning samt klara och hållbara spelregler för framtiden. Det handlar om att investera i forskning kring förnyelsebara energikällor, uppgradera de svenska kärnkraftverken och se till att vattenkraftverken har den modernaste tekniken. Det handlar också om att se över industrins möjligheter att utveckla sin egen energiproduktion och bli leverantörer av förnyelsebar energi. Detta i samklang med utmaningar och investeringar för en hållbar miljö- och klimatutveckling.

Sveriges basindustri slukar väsentligt mer energi än andra svenska industrier och är därmed beroende av att det finns tillgång till elenergi i tillräcklig mängd och till ett pris som är konkurrenskraftigt mot resten av världen.

Forskning och utveckling är ett område som är avgörande att prioritera i en förändrad och förstärkt konkurrenssituation. Större delen av det forskningsarbete som utförs sker inom industrin. Här behöver vi säkra och stärka samverkan mellan industriforskningsinstitut och regionala industrier, utveckla spetskompetensen inom områden från ekologi och miljövård till materialteknik. Allt för att klara en hårdnande konkurrens när vi närmar oss nästa högkonjunktur.

Att förmå att möta ökad konkurrens handlar också om att industrierna har tillgång till en god infrastruktur och tillgång till en kvalificerad arbetskraft som svarar mot dess behov.

För att basindustrin i Sverige ska kunna konkurrera på lika villkor på den globala internationella marknaden behöver dess förutsättningar kartläggas i ett långsiktigt perspektiv. Allt för att värna vår konkurrenskraft.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars U Granberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)