Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2020/21:243 av Fredrik Christensson och Sofia Nilsson (båda C)

av Fredrik Christensson och Sofia Nilsson (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av det regelverk som påverkar förutsättningarna för det kustnära yrkesfisket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utövarna av kustnära yrkesfiske i Sverige är en hårt utsatt yrkeskår. Det som tidigare uppfattats som ett relativt självständigt arbete har, genom EU-direktiv och Havs- och vattenmyndighetens förordningar och kontroll, blivit en hårt reglerad verksamhet med för många dålig lönsamhet.

Det kustnära yrkesfisket har ofta en avgörande betydelse för att orter längs Sveriges kust ska kunna leva vidare på turism och sommargäster med rökerier, restauranger, hotell och handel.

Systemet med tillståndskrav för den som ska köpa mer än 10 kilo fisk direkt vid båtarna hämmar den försäljning av fisk som ger bäst pris för fångsten. Som vi uppfattar erfarenheterna från länsstyrelserna, som ska utfärda uppköpstillstånd för de rökerier, butiker och restauranger med flera vilka vill köpa fisk direkt från fiskebåtarna, är dessa att endast ett litet antal tillstånd sökts och lämnats. Vi anser att systemet med uppköps­tillstånd innebär en onödig och administrativt krånglig väg för kontrollen av uppköpt fisk. Kontrollen kan, som vi ser det, ske utan uppköpstillstånd utifrån kraven på att fiskarna dels ska anteckna försäljningarna i sina loggböcker, dels ska utfärda kvitton till uppköparna och ha kvar kvittokopior enligt bokföringslagen. I vart fall borde högsta tillåtna uppköpsmängd utan uppköpstillstånd, 10 kilo, kunna höjas avsevärt utan hinder av de EU-regler som i svar på tidigare motioner i denna fråga åberopats.

Många fiskare anser att antalet fiskedagar som tillåts är alltför lågt. När tillgången på torsk förbättrats har antalet tillåtna fiskedagar inte utökats i förhållande till det antal som det begränsades till vid tidigare dålig tillgång på torsk. Det har gjort att det kustnära fisket vissa år inte kunnat utnyttja de kvoter av torsk som de tilldelats. För det kustnära fisket är även antalet dagar då fisk landas av betydelse för att förse handel och restau­ranger med färsk fisk. Vissa förbättringar genom ökad flexibilitet när det gäller utnytt­jandet av kvoterna har skett. Det är viktigt att denna utveckling får fortsätta.

Fiskarna har krav på sig att till Havs- och vattenmyndigheten i god tid innan det att fiskebåten ska gå i hamn anmäla när och var de ska gå i hamn och vilken mängd fisk av varje slag de har med sig. Myndighetens kontrollanter ska alltid ha tidsmässig möjlighet att vara i hamnen och kontrollera anmäld fångst. Sker avvikelser från landningstidpunkt eller om fiskmängden inte är korrekt påför myndighetens kontrollanter straffavgifter. Fiskarna i det kustnära yrkesfisket uppfattar de straffavgifter som tas ut som orimligt höga. De anser även att rimliga förklaringar till avvikelser i tid och mängd inte beaktas av kontrollanterna och vid myndighetens prövningar av klagomål. En översyn av avgifterna som tas ut i samband med kontroll av fångad fisk behöver, som vi ser det, ske. Denna skulle lämpligen kunna ske genom att jämföra med de befrielseregler och nedsättningsgrunder som tillämpas på skatteområdet.

Fredrik Christensson (C)

Sofia Nilsson (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-22 Granskad: 2020-09-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)