Bättre förutsättningar för lärare

Motion 2016/17:3045 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att uppdra till Skolverket att se över lärarnas tidsanvändning och lämna förslag på hur mer tid kan frigöras till planering, kvalitetssäkring och undervisning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett nationellt centrum för professionsutveckling som samarbetar med landets lärosäten, Skolinspektionen, huvudmännen för skolan och professionen bör inrättas för att garantera alla lärares och skolledares fortbildning och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Skolverket i uppdrag att ta fram exempel på hur examinationer kan utformas för att mäta elevers kunskapsresultat kopplat till målen i grundskolan och gymnasiets obligatoriska kurser och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att tydliggöra och stärka det centrala innehållet i de olika ämnesplanerna på grundskolan och gymnasiet och tillkännager detta för regeringen.

Lärarassistenter och en översyn av lärarnas tidsanvändning

Internationella undersökningar visar att svenska lärare använder mindre andel av sin tid till undervisning jämfört med andra länder. Skolverket pekar på att svenska lärare lägger över två timmar per dag på administration och uppgifter relaterade till ordning och omsorg. Det handlar exempelvis om att iordningställa lokaler, behandla ledighetsansökningar, agera rastvakt och övervaka omklädningsrum. Detta är tid som skulle kunna användas till lärande, förbereda lektioner och till att ge stöd åt dem som behöver det mest.

För att ge lärare mer tid för att exempelvis förbereda lektioner samt fokusera på undervisningen vill Moderaterna införa lärarassistenter i skolan. Skolverket skall följa och utvärdera implementeringen av reformen.

Moderaterna föreslår också att Skolverket ska fortsätta att se över lärarnas tidsanvändning och lämna förslag på hur mer tid kan frigöras till planering, kvalitetssäkring och undervisning.

Ett nationellt centrum för professionsutveckling för lärare och skolledare

Att vara lärare och skolledare kräver att man ständigt vidareutvecklar sin kompetens och fyller på sin kunskapsbank. Det fungerar bra på vissa håll idag, men sämre på andra. Samtidigt är det väl belagt i forskningen att lärarnas engagemang och kompetens gör stor skillnad för elevernas skolresultat. Vissa forskare hävdar t.o.m. att om insatser sattes in för att lyfta de 10 procent av lärarkåren som presterar sämst skulle det ge stora effekter på elevernas kunskapsutveckling. Detsamma gäller sannolikt även skolledare.

För att alla lärare och skolledare ska få tillgång till den fortbildning som krävs för att utvecklas under karriären föreslår vi att det på sikt ska etableras ett nationellt centrum för professionsutveckling som samarbetar med landets lärosäten, Skolinspektionen, huvudmännen för skolan och professionen för att garantera alla lärares och skolledares fortbildning.

Det är viktigt att centrat får i uppgift att stötta skolledarna i hela deras uppdrag, det vill säga även arbeta med utbildning inom HR-området och ekonomistyrning samt ansvara för att sätta svensk skolutveckling i ett internationellt perspektiv.

Centrets verksamhet ska självklart omfatta lärare och skolledare inom samtliga skolformer oavsett huvudmannaskap. Alla barn och elever har rätt till skickliga och engagerade lärare och skolledare. Med ett tydligt ramverk för kunskapsfördjupning för professionerna får vi betydligt större möjligheter att säkra kvaliteten på undervisningen i alla klassrum. Det kommer dessutom att kraftigt öka attraktiviteten för såväl lärar- som skolledaryrkena. Inte minst viktigt med tanke på den rådande lärarbristen.

Högre lön för lärare

Moderaterna vill att den höjning av lärarlönerna med tre miljarder kronor som nu görs ska ligga kvar. Samtidigt är sättet regeringen genomfört höjningen på problematiskt. De lärare som inte är förstelärare delas upp i svårdefinierade kategorier och det är svårt att motivera för de fåtal som inte inkluderas i satsningen. Förskollärare i mindre fristående förskolor är ej heller inkluderade liksom sfi- och komvuxlärare. I takt med att medel frigörs då exempelvis lärare går i pension eller dylikt ska dessa användas för att exempelvis genomföra lönehöjningar inom ramen för karriärlärarsystemet. Alla lärare som i dag har fått en höjd lön ska samtidigt vara trygga i att deras lönehöjningar ligger kvar under deras lärarkarriär.

Examinationer och stärkt centralt innehåll i ämnesplanerna

För att öka likvärdigheten i skolan vill vi ge Skolverket i uppdrag att ta fram exempel på hur examinationer kan utformas för att mäta elevers kunskapsresultat kopplat till målen i grundskolan och gymnasiets obligatoriska kurser. Vi vill också se över om det finns ett behov av att tydliggöra och stärka det centrala innehållet i de olika ämnesplanerna på grundskolan och gymnasiet.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Betty Malmberg (M)

Michael Svensson (M)

Erik Bengtzboe (M)

Maria Stockhaus (M)

Alexandra Anstrell (M)

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Hanif Bali (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)