Bättre förutsättningar för polisens it-forensiska verksamhet

Motion 2018/19:1936 av Pål Jonson (M)

av Pål Jonson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten för polisen att upphandla it-forensiska tjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

It-relaterad brottslighet är den brottslighet som ökat allra snabbast i Sverige. Under det senaste årtiondet har denna form av brottslighet ökat med närmare 900procent. Samtidigt är polisens utredningsresultat mycket lågt på detta område. Enligt en rapport som Brottsförebyggande rådet presenterade 2017 är ett skäl till detta att det saknas utredningskompetens inom polisen på it-området. Vidare är Nationellt forensiskt centrum underdimensionerat för att hantera det stora antalet förfrågningar som myndigheten får av de rättsvårdande myndigheterna. I andra länder som till exempel Danmark och Storbritannien kan företag stödja polisens arbete med it-forensiskt arbete. I Sverige använder dock inte polisen denna möjlighet. Under förutsättning att säkerhets- och integritetsaspekter kan tillgodoses på ett tillfredsställande sätt finns det starka skäl att verka för att polisen i ökad omfattning ska kunna köpa in it-forensiska tjänster i samband med brottsutredningar. Sådana åtgärder kan sannolikt både förbättra polisens utredningsresultat och avsevärt korta handläggningstiderna för utredningarna.

Pål Jonson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)