Bättre kontroll av nödbelysning i allmänna lokaler

Motion 2020/21:608 av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C)

av Per Schöldberg och Helena Lindahl (båda C)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att inkräva rapport från ansvariga myndigheter om omfattningen av det beskrivna problemet med nöd- och hänvisningsbelysning och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge regeringen i uppdrag att utreda regelbunden rapporteringsskyldighet för landets fastighetsägare avseende underhåll och standard på nöd- och hänvisningsbelysning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det finns i Sverige ett stort antal samlingslokaler och andra lokaler som ska vara utrustade med tydlig och välfungerande nöd- och hänvisningsbelysning så att vi kan försäkra oss om att minimera personskador i händelse av brand, terrorhot och andra situationer som kräver utrymning.

Många minns, till exempel, diskoteksbranden i Göteborg för 21 år sedan då 63 personer omkom och 214 skadades. Händelsen ledde till en omfattande offentlig debatt om säkerheten i lokaler där många personer vistas samtidigt. Man skulle kunna tro att situationen förbättrats på grund av den tragiska olyckan när det gäller utrymnings- och nödbelysning i offentliga lokaler och fastigheter men enligt branschens egna erfaren­heter är situationen den motsatta.

Enligt branschens nödbelysningssektion FSN är det egentligen inget fel på gällande regelverk, som reglerar den tillsyn som ska utföras av räddningstjänsten och Arbets­miljöverket. Problemet ligger snarare i det faktum att den reglerade tillsynen allt för sällan utförs av de ansvariga myndigheterna.

Regeringen bör som första åtgärd begära in rapport från de ansvariga myndigheterna för att få svar på hur situationen ser ut i olika offentliga lokaler, som tex skolor, arbets­platser, köpcentrum, hotell, konsertlokaler och andra arenor. Rapporten bör även innehålla tydliga mått på antalet utförda besiktningar av nöd- och hänvisningsbelysning. Rapporten bör sedan ligga till grund för beslut om ev ytterligare åtgärder.

Samtidigt bör regeringen utreda möjligheten att ålägga landets fastighetsägare en regelbunden rapporteringsskyldighet avseende underhåll och standard på nöd- och hänvisningsbelysning, liknande den idag reglerade ventilationskontrollen – OVK (obligatorisk ventilationskontroll).

Per Schöldberg (C)

Helena Lindahl (C)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

statustext: Motionen är inlämnad Inlämnad: 2020-09-30 Granskad: 2020-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)