med anledning av prop. 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Motion 2006/07:A33 av Stefan Wikén m.fl. (s)

av Stefan Wikén m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2006/07:111 Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m.

Motivering

Propositionen Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning, m.m. gör tydligt vems intressen regeringen företräder. Vi konstaterar att förslagen ensidigt försämrar och ökar otryggheten för den som är anställd.

Högerregeringen vill införa allmän visstidsanställning, utan att behöva ange någon orsak, i upp till två år. Förslaget river samtidigt upp Socialdemokraternas tidigare beslut i riksdagen som skulle ha trätt i kraft den 1 juli i år och som skulle ha stärkt anställdas rätt till tillsvidareanställning. Detta skulle ha varit viktigt för dem som får arbeta på vikariat år efter år.

Ett annat socialdemokratiskt riksdagsbeslut, som var tänkt att träda i kraft den 1 juli i år, är att kvalifikationstiden för företrädesrätt till återanställning skulle börja tjänas in efter sex istället för tolv månader. Detta föreslår nu regeringen ska återgå till tolv månaders anställning under de senaste tre åren. Dessutom ska inte arbetsgivare behöva vara skyldiga att lämna information om lediga tillsvidareanställningar och provanställningar direkt till föräldralediga arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Inte heller ska arbetstagare få tillgodoräkna sig extra anställningstid på grund av viss uppnådd ålder.

Försämringarna ger inga jobb men ökar otryggheten framförallt för unga, kvinnor och äldre arbetstagare.

Unga får svårare att få en fast anställning. En fast anställning är många gånger en förutsättning för att kunna skaffa sig en egen bostad, få lån och möjlighet att bilda familj. Sammantaget innebär regeringens förslag att en arbetsgivare som använder alla möjligheter kan ha en person anställd under många år utan att ge en fast anställning med den trygghet och de möjligheter som det ger för den anställde. Regeringens förslag är ungdomsfientligt.

Kvinnor arbetar allt för ofta i ofrivilliga deltider och vikariat. Regeringen rycker undan de förbättringar som vi socialdemokrater drivit igenom och som var tänkta att börja gälla från den 1 juli i år. Rätten att få tillgodoräkna sig extra anställningstid på grund av viss uppnådd ålder i några olika situationer har varit viktig för att något kompensera de ökade svårigheterna att få ett nytt jobb. Det ökar otryggheten för äldre arbetstagare.

Stockholm den 25 april 2007

Stefan Wikén (s)

Marie Nordén (s)

Berit Andnor (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-04-26 Bordläggning: 2007-05-04 Hänvisning: 2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)