Bättre villkor för småföretagare

Motion 2009/10:N432 av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

av Anne Ludvigsson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att förbättra villkoren för småföretagare.

Motivering

Tillväxten minskar och arbetslösheten ökar. Kraftfulla politiska åtgärder som både på kort och på lång sikt kan vända utvecklingen är en nödvändighet. En förutsättning för tillväxt och ökad sysselsättning är att villkoren förbättras för små och medelstora företag.

Ett stort problem är tillgång på riskvilligt kapital. I samtal med företrädare för små och medelstora företag framhålls så gott som undantagslöst problem med riskvilligt kapital. Initierade bedömare menar att det skulle finnas tiotusentals fler företag om det fanns riskkapital.

Det tillgängliga riskkapitalet är för litet i förhållande till efterfrågan, och många upplever att villkoren för att kunna nyttja det som finns inte är verklighetsanpassat. Många företagare hänvisas till att sätta hus och andra tillgångar i pant för att få riskkapital och måste alltså spela med sin egen trygghet i tillvaron. En del gör det trots allt, medan andra av förståeliga skäl avstår.

Staten bör se över hur denna problematik kan lösas och i samverkan med övriga skapa en modell som ökar tillgången på riskkapital.

En möjlighet är att ge banker och andra kreditgivare incitament för att en viss procentandel av utlåningsbeloppet avsätts för riskkapital till små och medelstora företag. Ett annat förslag kan vara att en viss del av AP-fondernas medel får användas i detta syfte. En del andra länder använder sig av det sistnämnda. Det skulle också vara möjligt att kombinera dessa två förslag. En lösning som bör prövas i större skala än vad som är fallet i dag är att staten erbjuder så kallade villkorslån.

Den modellen innebär att återbetalningen kopplas till det framtida affärsmässiga utfallet av projektet. Blir det gott betalar låntagaren tillbaka lånet ungefär som vilket lån som helst. Om utfallet blir dåligt eller om projektet aldrig förs fram till marknaden kan lånet skrivas av helt eller delvis.

I dag är löntagarägda företag/kooperativ inte särskilt frekventa i Sverige. Vi tror att det är en form som kan skapa nya företag och som bör uppmärksammas och stimuleras.

I andra delar av världen är så kallade non-profit-bolag en viktig samhällsaktör. Det kan vara företag som drivs av en ide om ett hållbarare samhälle, det kan vara skolor som drivs med en särskild pedagogisk inriktning. Erfarenheter säger oss att dessa bolag i större utsträckning övervintrar kriser än vanliga företag. Vilka åtgärder behövs för att en sådan bolagsform ska etableras i Sverige?

En viktig fråga för små och medelstora företag är skattefrågan. Det är viktigt att se skatter ur ett tillväxtperspektiv. Idag beskattas företag i huvudsak genom löneskatter. Stora företag omsätter mer och mer men har färre anställda, vilket betyder att skattebasen blir mindre. Samtidigt har små och medelstora företag relativt sett många anställda. Ett skattesystem som skapar den bästa tillväxten samtidigt som det är rättvist bör eftersträvas.

En mycket viktig fråga är att utforma trygghetssystem som omfattar också företagare, både manliga och kvinnliga. Krav har framförts om särlösningar, men det är inte rätt väg att gå. I stället bör en trygghetsgaranti inrättas för företagare som underlättar övergången från anställning till företagande. Arbetslösa företagare får goda förutsättningar att komma igen. Garantin skapar likvärdiga villkor för företagare i trygghetssystemen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Anne Ludvigsson (s)

Aleksander Gabelic (s)

Billy Gustafsson (s)

Johan Löfstrand (s)

Louise Malmström (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)