Behov av fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland, inte minst på 55:an

Motion 2022/23:1594 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för fler kontrollplatser för tung trafik i Södermanlands län och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

 

I takt med befolkningen växer så ökar behovet av godstransporter, vilket i sin tur leder till att antalet lastbilstransporter ökar. Ur såväl trafiksäkerhetssynpunkt som arbetsmiljösynpunkt är det viktigt att kontroller av dessa fordon sker. Tekniska kontroller utförs av polisens så kallade tunga grupp. Trafikverket upprättar fasta kontrollplatser med kontrollvågar, bilgropar och annan fast teknisk utrustning för att kontrollerna ska kunna genomföras. En geografisk spridning av kontrollplatser behövs för att kunna nå de trafikmål som Sverige fastställt och anslutit sig till.

Det förekommer problem hos somliga av aktörerna inom transportnäringen, och där är det vanligt att det slarvas med såväl överlast som surrning av gods samt kör- och vilotiderna. Ibland fuskas det medvetet, ibland omedvetet. Det är ett beteende som kan innebära en direkt eller indirekt livsfara såväl för chauffören som för medtrafikanterna. Ett viktigt incitament för att stävja dessa missförhållanden är ökade fordonskontroller. Därför är det glädjande att hundratals poliser utbildats i detta under senare år.

Vi har av polisens tunga grupp, som verkar i Södermanlands län, uppmärksammats på att det råder stor brist på kontrollplatser i länet. Det försvårar polisens arbete och leder många gånger till att färre kontroller utförs. Färre kontroller innebär ökat fusk och försämrad trafiksäkerhet.

Det finns stora behov av fler fordonsvågar och kontrollplatser i Södermanland. Detta bör beaktas vid framtida vägprojekt i länet. Om vi menar allvar med nollvisionen mot dödsolyckor på våra vägar, så behövs flera kontrollplatser. Nollvision innebär att antalet omkomna ska halveras till år 2030. Och att antalet allvarligt skadade ska minska med 25 %. Här behövs ett rejält omtag för att detta ska uppnås. Skapandet av fler kontrollplatser måste i förlängningen prioriteras och planeras.

 

 

Caroline Helmersson Olsson (S)

Fredrik Olovsson (S)

Hans Ekström (S)

Sofia Amloh (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)