Behov av hissinstallationer

Motion 2008/09:C252 av Lennart Axelsson (s)

av Lennart Axelsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en bra finansieringsmodell för installation av hiss i flerbostadshus.

Motivering

Antalet äldre ökar och därmed omsorgs- och vårdbehoven. Många äldre bor kvar i sina gamla lägenheter, som i många fall saknar tillgänglighet via hissar. Detta innebär bland annat en ofta påtvingad ensamhet och isolering.

Om problemet med tillgänglighet inte fanns, skulle många klara sitt dagliga liv på ett helt annat sätt. De skulle komma ut, träffa vänner, handla, kort sagt i mycket högre grad själva kunna ta ansvar för sin vardag. Den som bott länge i ett visst bostadsområde är väl bekant med omgivningarna, väl lokaliserad, och känner andra som också bott där länge. Många vill därför bo kvar i den välkända miljön, men omständigheterna kan ändå innebära en påtvingad flyttning.

För bostadsföretagen är hissinstallationer mycket kostnadskrävande, och påverkar därför i hög grad hyrorna, vilket sammantaget får till resultat att hissinstallationerna i de äldre flerbostadshusen oftast uteblir. Om det skulle gå att hitta en bra finansieringsmodell för dessa installationer så skulle det få stor betydelse för bostadsföretagens möjligheter att öka tillgängligheten och därmed livskvaliteten för många äldre.

Stockholm den 29 september 2008

Lennart Axelsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)