Behov av resurser vid planering av Ostlänken hos berörda länsstyrelser

Motion 2014/15:2754 av Johan Löfstrand m.fl. (S)

av Johan Löfstrand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att beakta behoven av planeringsresurser för Ostlänken hos berörda länsstyrelser.

Motivering

Riksdagen har fattat beslut om en byggnation av Ostlänken (Järna–Linköping). Vi socialdemokrater har länge förordat utbyggnaden av höghastighetsbanor och är nu glada över att det nu finns en tydlig majoritet i riksdagen kring projektet. Utbyggnaden motsvarar en kostnad på ca 35 miljarder och siktet är inställt på byggstart 2017.

Utgångspunkten för den kommande planeringen av Ostlänken är de två tidigare järnvägsutredningar som Banverket utförde 2009. Dessa har sedermera legat till grund för korridorval samt den planeringsinriktning som också har förankrats i kommunernas översiktsplaner. Trafikverket, länsstyrelserna i de tre länen samt berörda kommuner kommer att behöva samordna och länka samman planeringsarbetet så att arbetet kan gå så smidigt som möjligt.

Bygget av Ostlänken kommer att bli ett mycket stort byggprojekt och planering och tillståndsprövning kommer att bli viktiga komponenter för att bygget ska komma igång i tid. Länsstyrelserna kommer att få lägga mycket tid på planarbete och samordning av olika ärenden. För att hantera planerna så kommer det krävas miljökonsekvensbeskrivningar. Vidare ska länsstyrelsen också pröva eventuella överklaganden av detaljplaner, bygglov och andra kommunala beslut. Ett annat område som kommer att innebära mycket arbete är hanteringen av arkeologi- och byggnadsminnesärenden samt tillsyn och tillståndsprövning enligt miljöbalkens regler om vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet samt påverkan på Natura 2000-områden och andra områdesskydd.

Om Ostlänken ska komma igång och byggstarten inte ska försenas så krävs extra resurser för att säkerställa såväl god kvalitet som rättssäkerhet. Det är viktigt att i ett tidigt skede säkerställa att länsstyrelserna får medel för att klara dessa uppgifter så att delar av arbetet kan påbörjas och på så sätt underlätta och effektivisera arbetet.

.

Johan Löfstrand (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2014-11-10 Hänvisad: 2014-11-12 Granskad: 2014-11-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)