Behovet av dubbelspår mellan Göteborg och Oslo

Motion 2017/18:2159 av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

av Gunilla Carlsson och Johan Büser (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen se över behovet av att utveckla järnvägen mellan Göteborg och Oslo och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Pendlingen mellan Sverige och Norge fortsätter att vara störst i Norden med över 60000 pendlare däribland fler än 28 000 svenska pendlare med sin huvudsakliga inkomst i Norge. Antalet norskägda företag i Sverige fortsätter att öka och har på tio år fördubblats samtidigt som gränshandeln slagit rekord. Länderna har idag ett ömsesidigt beroende av varandra men gränshinder fortsätter att försvåra för både människor och varor att röra sig inom vår region. På grund av detta hänvisas mycket trafik till den överbelastade Europaväg 6 mellan Göteborg och Oslo. Ca 3 000 norska lastbilar färdas på E6 vilket bl.a. motarbetar de mål som återfinns i såväl nationella som internationella klimatavtal om den globala temperaturökningen.

Både Sveriges trafikverk och det norska Jernbaneverket har i rapporten Oslo–Göteborg utveckling av järnvägen i korridoren konstaterat att en utbyggnad av dubbelspår mellan Oslo och Göteborg på sikt är nödvändig. Detta skulle innebära kortare restid för persontrafiken, rätt steg mot att uppnå klimatmålen men också en ökad och mer hållbar rörlighet som stärker företagen och skapar fler jobb. Ett järnvägsnät som binder samman verksamheter och människor resulterar i en stark och internationell konkurrenskraftig tillväxtregion.

För att utveckla broderfolkets nära samarbete behövs en förbättring av järnvägen. Ett första steg kan vara att utveckla mötesspår för att öka kapaciteten. På sikt behöver man se över behovet av dubbelspår hela vägen mellan Göteborg och Oslo.

Gunilla Carlsson (S)

Johan Büser (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)