Behovet av hyresrätter

Motion 2007/08:C276 av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

av Ronny Olander och Siw Wittgren-Ahl (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av hyresrätter.

Motivering

Nytillträdda på bostadsmarknaden är en av de grupper som hårdast får känna av bristen på lägenheter. Den värst drabbade gruppen är ungdomar och studenter som ofta tvingas att hyra i andra eller tredje hand eller bo kvar hos sina föräldrar.

Alltför ofta händer det att ungdomar som fått in en fot i arbetsmarknaden i en ny stad tvingas säga upp sig, eftersom de inte har möjligheter till en bostad i den ort där de arbetar, eller missköter sina studier på grund av den stress som en otrygg bostadsmarknad orsakar. Det är oacceptabelt att ungdomar ska gå miste som sin chans till studier och karriär på grund av att de inte har ett boende. Det är angeläget att man ser till att förutsättningarna för arbete finns. I detta spelar den egna bostaden en avgörande roll.

Vi ser idag att hyresgäster, och särskilt då vissa grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden, står inför en rad olika hot. Med den borgerliga regeringens politik är allmännyttans hyresnormerande roll hotad och avskaffandet av räntebidrag och investeringsstöd till studentbostäder och hyreslägenheter riskerar att höja hyrorna. Bristen på billigt boende förskjuter etabler-ingen på arbetsmarknaden. Att ungdomarna etablerar sig tidigare på arbetsmarknaden är avgörande för hur vi ska klara framtida försörjning och välfärd. Tillgången till bostäder kan påskynda denna process.

Stockholm den 25 september 2007

Ronny Olander (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)