Behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden

Motion 2022/23:2019 av Dzenan Cisija m.fl. (S)

av Dzenan Cisija m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Västsverige är ett tillväxtområde, men det finns bekymmer med bristande tillgång på kompetent arbetskraft och matchning mellan arbetslösa och lediga jobb.

Västsverige skiljer sig från övriga landet genom att andelen sysselsatta inom tillverkningsindustri och jordbruk/livsmedelsindustri sticker ut. I dessa branscher är det svårt att hitta den kompetens som krävs för fortsatt utveckling.

Vi ser också att ett flertal stora företag etablerar sig inom den elektrifierade tillverkningsindustrin, vilket är ett kliv framåt för både klimatomställning, jobb och välfärd. Industrin är Sveriges tillväxtmotor. Grunden för den svenska modellen, det som byggt och fortfarande bygger Sveriges tillväxt och välstånd är framgångsrika industriföretag. Därför är det nu viktigt med kraftfulla åtgärder och fortsatt stora satsningar inom jobbpolitiken. Denna omställning till elektrifiering ställer nya krav på kompetens.

Den nya lagen för omställning och kompetensstöd och det nya omställningsstudiestödet är viktigt för arbetstagares möjlighet att bibehålla och utveckla sin anställningsbarhet. Sverige och inte minst Västsverige kommer behöva betydligt fler med en gymnasial yrkesutbildning på svensk arbetsmarknad de kommande åren. Utbildning på gymnasial nivå behöver anpassas för att möta kompetensförsörjningsbehoven.

För att möta välfärdens kompetensförsörjningsbehov kan validering vara ett sätt att korta tiden i utbildning då många har erfarenhet av yrket men saknar behörighet som t.ex. undersköterska.

Det behövs också resurser för att bygga ut arbetsmarknadsutbildningarna. Extratjänster och introduktionsjobb för de som står längst ifrån arbetsmarknaden är viktiga verktyg för att se till att alla får en möjlighet att komma in på arbetsmarknaden.

En fungerande arbetskraftsinvandring där behoven på arbetsmarknaden avgör vilka som får tillträde till svensk arbetsmarknad är viktig för landet. Men fusk, missbruk och exploatering av arbetskraftsinvandrare måste bekämpas hårt och ett nytt system för detta måste till.

A-kassan är en viktig del av arbetsmarknadspolitiken. Att se till att fler får tillgång till en a kassa värd namnet är en viktig del i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Här är det nödvändigt att förbättra försäkringen genom att bland annat se över både karensdagar och ersättningsnivåer. Även företagare skall kunna ha tillgång till en försäkring som fungerar för dem vid arbetslöshet.

Insatser för en förbättrad matchning för att motverka att långtidsarbetslösheten biter sig fast är helt nödvändiga. Oavsett var i landet man bor ska man snabbt kunna få stöd att komma i jobb. Särskilt viktigt är att Arbetsförmedlingen finns på de platser där behoven är som störst. Därför bör arbetsförmedlingen öka sin tillgänglighet i hela landet och särskilt stärka den lokala närvaron.

 

 

Dzenan Cisija (S)

Adnan Dibrani (S)

Kenneth G Forslund (S)

Mats Wiking (S)

Patrik Björck (S)

Gunilla Svantorp (S)

Amalia Rud Pedersen (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-23 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)