Bekämpning av hiv

Motion 2016/17:2787 av Börje Vestlund m.fl. (S)

av Börje Vestlund m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om hiv och aids och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverige har varit bra på att arbeta preventivt mot hiv och aids. Det var tidigt som samverkan mellan det sociala samhället, vård och myndigheter kom att fungera för att med gemensamma krafter motverka smittspridning, se till att tillgången till vård och behandling fanns samt att möjligheten att testa sig var tillgänglig för alla som hade skäl att testa sig. Det arbetet som genomförts har lett fram till att vi har hanterat epidemin bra i vårt land.

En av de förutsättningar som lett fram till dagens resultat har varit en stadighet i arbetet. En stadighet som garanterats av att det funnits möjligheter att bedriva arbetet på olika nivåer. För att få detta till stånd så har man i statsbudgeten öronmärkt medel.

Den positiva utvecklingen gällande hiv och aids i vårt land är bra. Samtidigt sker det fortfarande hela tiden nysmitta.

Regeringen har under 2016 tagit beslut om att det skall tas fram en ny handlingsplan gällande insatser på hiv och aids. Dagens nya mediciner är så effektiva när de fungerar att smittsamheten vid oskyddad sex har minskat radikalt. Det har kommit flera studier där man inte kan påvisas smitta.

I regeringens budget sker en förändring av anslagsgivningen. Öronmärkningen av medel minskas och mer ska ingå i ordinarie verksamhet. En ny nationell handlingsplan ska tydliggöra hur arbetet ska bedrivas framöver. Den nationella handlingsplanen är dock inte färdig. För att det nya arbetssättet ska fungera krävs en bred diskussion med berörda aktörer och att en väl förankrad nationell handlingsplan finns på plats.

Regeringen bör mot denna bakgrund noga följa utvecklingen och vid behov ta de initiativ som krävs för att säkerställa att kraften och effektiviteten i det preventiva arbetet inte försvagas.

 

 

Börje Vestlund (S)

 

Hannah Bergstedt (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Roza Güclü Hedin (S)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)