Beskattning av reavinst

Motion 1998/99:Sk666 av Inger Strömbom (kd)

av Inger Strömbom (kd)
Reavinstreglerna vid avyttring av fastighet tillhör de mest
komplicerade i det svenska skattesystemet och leder många
gånger till nyckfulla resultat.
Reglerna har ändrats vid ett flertal tillfällen. Dessa ändrade regler har givit
helt olika signaler när det exempelvis gäller krav på deklarationsunderlag.
Om övergångsregeln ej ersätts med något annat regelsystem kommer
svårigheterna för de skattskyldiga att redovisa en korrekt reavinstberäkning
att öka markant. Säljarna kan tvingas att lämna redogörelse för investeringar,
värdeminskningsavdrag m.m. för en tidsperiod om ca femtio år. Motsvarande
svårigheter uppkommer för skattemyndigheten att kontrollera lämnade
deklarationer med hänsyn till att myndigheten saknar relevanta register-
uppgifter.
Detta leder till en stor rättsosäkerhet och godtycke i beskattningen där de
fåtal skattskyldiga som behärskar de gällande reglerna får en högre beskatt-
ning än de som omedvetet eller medvetet lämnar felaktiga deklarationer.
Det är angeläget att skattesituationen för de många gamla fastighetsinne-
hav som idag kan utnyttja övergångsregeln men som efter 1999 är nödsakade
att försöka räkna fram den nominella reavinsten klarläggs.
Det är vidare nödvändigt att ersätta övergångsregeln med en ny regel som
gör det möjligt att beräkna reavinsten för långa fastighetsinnehav på ett ur
rättssäkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt.
LRF, Sveriges Jordägareförbund, Skogsägarnas Riksförbund, Sveriges
Fastighetsägareförbund och Villaägarnas Riksförbund har förordat att den
som avyttrar fastighet efter 1999 skall - som ett alternativ till huvudregeln -
få beräkna den skattepliktiga reavinsten till viss procent av köpeskillingen
vid avyttringen. De föreslår att procentsatsen för privatbostadsfastighet skall
vara 25 och för näringsfastighet 40%.
De föreslår också en viktig förändring i fråga om återläggning av värde-
minskningsavdrag för byggnader och markanläggningar på näringsfastighet.
Dessa avdrag bör anses konsumerade successivt under innehavet och bör inte
återläggas som intäkt av näringsfastighet. Avdragen bör enligt min mening
endast beaktas vid beräkning av omkostnadsbeloppet för reavinst enligt
huvudregeln.
Vad gäller skogsavdragen bör dessa enligt arbetsgruppens mening åter-
läggas till 100 procent som intäkt  av näringsverksamhet om innehavstiden är
kortare än 10 år samt därefter avtrappas med 20 procentenheter per år för
innehavstid mellan 10 och 15 år. För tid efter 15 år bör skogsavdragen i
likhet med värdeminskningsavdragen endast beaktas vid beräkning av om-
kostnadsbeloppet.
Skattelagstiftningen bör ses över och förbättras i syfte att förenkla skatte-
reglerna och minska rättsosäkerheten och godtycket i beskattningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en översyn av skattereglerna för
beskattning av reavinst vid avyttring av fastighet som ägs av fysisk person.

Stockholm den 25 oktober 1998
Inger Strömbom (kd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)