Beskattning vid fastighetsöverlåtelser

Motion 1998/99:Sk681 av Eskil Erlandsson m.fl. (c)

av Eskil Erlandsson m.fl. (c)
Vid årsskiftet 1999/2000 upphör övergångsreglerna för
reavinstbeskattning på fastigheter. Bland annat försvinner den nu tillåtna
indexuppräkningen. Det medför att reavinstbeskattningen, speciellt vid
försäljning av näringsfastigheter som köptes för länge sedan, blir
avsevärt högre. Vid överlåtelser av fastigheter kan de nya reglerna leda
till helt orimliga konsekvenser genom att skatten på realisationsvinsten
kan komma att överstiga likviden för fastigheten.
Centerpartiet anser att en levande landsbygd förutsätter livskraftiga jord-
bruksföretag. I och med att övergångsbestämmelserna upphör vid millenie-
skiftet försvåras framtidsmöjligheterna och utvecklingspotentialen för många
familjejordbruk. Det är av största betydelse att en förändring snabbt kommer
till stånd i avsikt att inte försämra villkoren vid fastighetsöverlåtelser.
Vid försäljning av t.ex. jordbruksfastigheter fram till den sista december
1999 gäller vissa övergångsregler som tillåter vinstberäkning enligt de
uppräkningsregler som gällde före skattereformen. Efter detta datum gäller
inte de gamla uppräkningsreglerna längre. Anskaffningsvärdet blir istället
den summa som köp och förbättringskostnader utgör, oavsett vad fastigheten
värderats till vid gåva eller vad fastigheten tagits upp till vid arvsskiftet.
Vid
gåva och arv måste mottagaren använda sig av överlåtarens anskaffnings-
värde. På näringsfastigheter ska vidare gjorda värdeminskningsavdrag åter-
föras till inkomstslaget näringsverksamhet för alla år tillbaka till närmaste
köp, dock som längst 1952. Många fastigheter har överlåtelser i form av arv
eller gåva i flera led vilket gör att närmaste köp ligger långt bak i tiden.
Detta
innebär att anskaffningsvärdet blir mycket lågt i förhållande till försäljnings-
summan.
Om en fastighet överlåtits i ett arvsskifte i slutet av 1980-talet och åsatts
ett
marknadsvärde i detta skifte och sedermera måste säljas år 2000, får
mottagaren endast ta upp summan för närmast föregående köp som anskaff-
ningsvärde plus om- och tillbyggnader. På investeringar i näringsdelen ska
avskrivningarna återföras till beskattning i näringsverksamhet avyttringsåret
2000. Om mottagaren till denna fastighet endast fick en liten arvslott har det
lagts en stor likvid vid arvsskiftet. Vid försäljningen år 2000 är det troligt
att
realisationsvinstskatten plus skatten på återförda värdeminskningsavdrag
plus erlagd likvid i arvsskiftet överstiger likviden för fastigheten år 2000.
Dessa orimliga skattekonsekvenser måste, enligt vår mening, åtgärdas före
årsskiftet 1999/2000. Regeringen bör snabbutreda frågan och återkomma
med förslag till förändring i god tid före år 2000. Detta bör ges regeringen
till
känna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om utredning och åtgärder för att lösa vad i motionen anförts om
fastighetsöverlåtelser.

Stockholm den 27 oktober 1998
Eskil Erlandsson (c)
Sven Bergström (c)

Birgitta Carlsson (c)

Åke Sandström (c)

Viviann Gerdin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)