Besöksförbud till skydd för juridiska personer och enheter

Motion 2009/10:Ju229 av Fredrik Lundh (s)

av Fredrik Lundh (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om besöksförbud till skydd för juridiska personer och enheter.

Motivering

Dagens lag om besöksförbud kan endast användas när det gäller hot mot en eller flera individer. Det är inte juridiskt möjligt att utfärda besöksförbud för en människa som hotar exempelvis ett företag eller en skola. Problemet kan exemplifieras med en skola i Karungi där en man hotat både elever, lärare och föräldrar. Då hotet inte var riktat mot en enskild individ utan mot skolan i allmänhet så kan inte vare sig skolan eller kommunen ansöka om besöksförbud mot mannen.

I september 2008 kom utredningen ”Stalking – ett allvarligt brott” (SOU 2008:81) med sitt slutbetänkande. Utredningen föreslår en ny lag – lagen om kontaktförbud. Enligt förslaget ska kontaktförbud kunna förenas med förbud för förbudspersonen att vistas inom ett särskilt angivet område (tillträdesförbud) och kombineras med en elektronisk övervakning.

Jag menar att förslaget i utredningen är intressant men problemet med hot mot juridiska personer och liknande juridiska enheter kvarstår. Det tas fortfarande för givet att hot riktas mot enskilda individer, inte mot företag, kommuner eller organisationer. Omfattningen av problemet är okänt men det borde finnas flera fall där exempelvis en missnöjd kund vid upprepade tillfällen uppsöker ett företagskontor och är allmänt hotfull.

Jag menar att lagen om besöksförbud, samt förslaget till ny lag om kontaktförbud, snarast bör ses över i syfte att besöksförbud/tillträdesförbud ska kunna meddelas även vid hot mot juridiska personer eller enheter.

Stockholm den 23 september 2009

Fredrik Lundh (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)