Betalningsanmärkningar

Motion 2009/10:Fi245 av Solveig Hellquist och Jan Ertsborn (fp)

av Solveig Hellquist och Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagstiftningen vad gäller betalningsanmärkningar och kreditupplysningsregistren.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt förändra lagstiftningen.

Motivering

En betalningsanmärkning uppstår när en privatperson ej har betalt en skuld. Betalningsanmärkningen fastställs av kronofogde eller domstol. Betalningsanmärkningen innebär att försummelsen att betala blir antecknad i de register som används vid kreditupplysning. Uppgifterna står kvar i registret i tre år. Betalningsanmärkningarna ökar ganska dramatiskt år efter år. Det är en oacceptabel utveckling. De drabbar såväl familjer som enskilda – särskilt ungdomar.

Uppgiften om betalningsanmärkning är tillgänglig för banker, andra kreditgivare, hyresvärdar, postorderfirmor och andra som kan anses ha rätt att känna till en persons kreditvärdighet.

Den som har en betalningsanmärkning kan exempelvis nekas att öppna bankkonto med transaktionstjänster. Den personen är hänvisad till att betala sina räkningar på dyrast möjliga sätt: över disk på bank eller post. Det kan också vara omöjligt för personen att få ett nytt hyreskontrakt eller skaffa någon form av betalkort.

Skulder skall förvisso betalas och den som missköter sig skall få någon form av reprimand. Man kan dock tycka att ett treårigt straff är långt för en mindre försummelse. Vissa personer som får en betalningsanmärkning har gjort sig skyldiga till enstaka försummelser på grund av slarv eller på grund av att den nya tekniken kanske medfört att betalningen har hamnat fel.

Det vore därför, med anledning av de allvarliga konsekvenser som en betalningsanmärkning medför, rimligt att se över lagstiftningen på detta område så att straffet står i proportion till antalet skulder, skuldernas belopp och huruvida personen har betalat tillbaks det hon eller han är skyldig. Det är viktigt att vi har regelverk som underlättar för människor att komma tillbaka till samhället och leva ett självständigt liv i de fall de tagit ansvar för att rätta till tidigare försummelser. Det är också viktigt att poängtera att rådande system kan innebära merkostnader och merarbete. Den som har en betalningsanmärkning kan ha mycket svårt att få ett hyreskontrakt, vilket innebär att ansvaret i stället läggs på anhöriga och vänner. Det kan också bli socialtjänstens ansvar att se till att den enskilde får tak över huvudet. Det är viktigt att vi har regelverk som underlättar för människor att komma tillbaka till samhället och leva ett självständigt liv i de fall de tagit ansvar för att rätta till tidigare försummelser.

Av betänkandet 2007/08:FiU 18 framgår bl a att riksdagen beslutade om ett tillkännagivande i ärendet redan år 2001 under den socialdemokratiska regeringens maktinnehav.

Även med hänsyn tagen till behovet av en noggrann beredning av de berörda frågorna i Regeringskansliet framstår det som mycket anmärkningsvärt att något förslag inte har kunnat remitteras under de sju år som förflutit sedan dess. Utskottet ser sig därför föranlett att än en gång understryka vikten av att beredningsarbetet slutförs utan ytterligare dröjsmål.

Med hänvisning till utskottets egen bedömning bör således nödvändiga förändringar i lagstiftningen skyndsamt komma på plats.

Stockholm den 2 oktober 2009

Solveig Hellquist (fp)

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)