Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2019/20:2 av Robert Stenkvist (SD)

av Robert Stenkvist (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bevara, levandegöra och erkänna språket älvdalska och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Älvdalen finns ännu språket älvdalska kvar. Det är ett urgammalt språk som skiljer sig på ett avgörande sätt från det moderna svenska språket och har anor från järnåldern. Eftersom älvdalskan enligt språkforskare är ett eget språk, som både talas i dag och har urgamla anor borde riksdagen besluta om att stadfästa älvdalskan som ett landsdels- eller minoritetsspråk.

Vidare borde åtgärder vidtagas för att bevara och främja språket som en viktig del av vårt kulturarv. Staten och Skolverket borde skjuta till medel så att alla skolbarn som vill läsa älvdalska också skall få möjlighet att göra detta. Även läroböcker borde tas fram i språket. Vårt kulturarv är viktigt och älvdalskan är något alldeles speciellt som aktivt borde bevaras och levandegöras.   

Robert Stenkvist (SD)

Motionen är inlämnad Motionskategori: Fristående motion

Händelser

Inlämnad: 2019-09-10 Granskad: 2019-09-10
Yrkanden (1)