Bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Motion 1986/87:Ub667 Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Motion till riksdagen
1986/87 :Ub667

Rune Rydén m. fl. (m, fp, c)

Bibehållet statligt huvudmannaskap för
sjukgymnastutbildning i Stockholm och Lund

Sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund har utvecklats väl. Den
statliga sjukgymnastikutbildningen har genom tillgången till fasta forskningsresurser
inom den statliga högskolan framgångsrikt utvecklat former för
forskningsanknytning av grundutbildningen. Ett bevis på detta är det
växande antalet sjukgymnaster som antagits till forskarutbildning i Stockholm
och Lund. Vidare pågår där ett stort antal forskningsprojekt för
sjukgymnaster.

Huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund
har utretts. Utredaren lägger fram två alternativ. Ett alternativ innebär en
huvudmannaskapsförändring. Det andra alternativet innebär att staten även
fortsättningsvis driver sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund.
Utredaren har inte framlagt förslag med förord för något av alternativen.

Efter redovisning av remissyttranden i ärendet anför föredragande statsrådet
i budgetpropositionen bl. a.:

Den nuvarande organisationen av sjukgymnastutbildningen i Stockholm och
Lund fungerar väl. Jag ser därför inga skäl att förändra denna. Jag har
dessutom noterat att Stockholms läns landstingskommun inte är berett att
överta ansvaret för huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen vid
karolinska institutet. Malmö kommuns skolstyrelse förordar i sitt yttrande
att det även fortsättningsvis skall vara statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildningen
i Stockholm och Lund med hänvisning till vad som har
framkommit i utredningen.

Mot denna bakgrund anser jag därför att huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningarna
i Stockholm och Lund tills vidare bör vara statligt. Till
följd härav bör det även tillsvidare finnas en linjenämnd för vardera
inriktningen av rehabiliteringslinjen i Lund och Stockholm. Jag avser att
senare återkomma vad gäller förslag att stärka forskningsanknytningen för
den del av högskolan som saknar en organisatorisk anknytning till forskning.

I anslutning härtill bör slutlig ställning tas till frågan om hur huvudmannaskapet
för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund skall lösas.

Det finns inte anledning att ytterligare skjuta på det slutliga ställningstagandet
när det gäller frågan om vem som skall vara huvudman för sjukgymnastutbildningen
i Stockholm och Lund. Organisationen med statligt huvudmannaskap
för sjukgymnastutbildningen innebär att sambandet mellan
grundutbildning och forskning blir naturligt utan organisatorisk åtskillda.
Vid Karolinska institutet och universitetet i Lund har successivt fasta
forskningsresurser i medicinsk rahabilitering resp. sjukgymnastik byggts
upp. Vid dessa institutioner bedrivs förutom grundutbildning, forkarutbild

ning och forskning också påbyggnadsutbildning och forskningsförberedande
fördjupningskurser i sjukgymnastik. Vid universitetet i Lund finns Nordens
enda professur i sjukgymnastik inrättad. Riksdagsbeslutet från år 1982 om
huvudmannaskapet för sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund bör
därför ligga fast. Detta bör redan nu klargöras av riksdagen.

Hemställan

Mot bakgrund av det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad som i
motionen anförts om bibehållet statligt huvudmannaskap för sjukgymnastutbildningen
i Stockholm och Lund.

Stockholm den 20 december 1987

Mot. 1986/87
Ub667

Rune Rydén (m)

Ulla Tillander (c) Elisabeth Fleetwood (m)

Ingrid Ronne-Björkqvist (fp) Olle Auhlin (m)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.