Bikten och avlyssning

Motion 1998/99:Ju807 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Redan 1686 års kyrkolag tar upp frågan om
informationsskyldighet i samhällets intresse. Bland annat
föreskrivs att om någon bekänner att han eller flera utövar
brott mot kung och fädernesland, brand, mord eller
förgiftning, skall prästerna klarlägga omständigheterna och i
första hand förmana och övertala syndaren/na till ånger och
bekännelse. Om inte detta lyckas så måste prästerna snarast
och försiktigt "om saken åtwarna". Frågan om prästers
tystnadsplikt i relation till samhällets ansvar är sådeles av
mycket gammalt datum.
Det råder även idag en viss konflikt mellan samhällets intressen och
sekretessbelagd bikt ifråga om grova brott, exempelvis mot landets säkerhet.
Ifråga om dessa grövre brott kan man ibland höra hur det argumenteras för
att samhällsaspekten skall tillåtas väga tyngre än tystnadsplikt och sekretess.
Men vid närmare eftertanke så inser man oftast hur viktigt det är att förtro-
endet för bikten inte undergrävs.
Brott mot biktsekretessen har hittills varit offentligrättsligt reglerat och
efter domstolsbehandling kunnat bestraffas till och med med fängelse.
Kyrkans separation från staten medför en avreglering av brott mot tystnads-
plikten, som sådeles inte längre kan ge straffpåföljd. Här kommer kyrkan
istället att själv administrera disciplinära åtgärder, men kyrkans principiella
inställning till bikten har inte förändrats.
Av Buggningsutredningens betänkande framgår att det, i linje med vad
som i övrigt gäller enligt svensk rätt, inte föreslås att vissa
personalkategorier
skall vara undantagna från buggning med flera tvångsmedel utom i fråga om
samtal eller meddelanden mellan en misstänkt och dennes försvarare. För
präster borde det införas ett förbud mot buggning.
Att hänvisa till den lagfästa proportionalitetsprincipen är bra men inte nog
för att garantera sekretess under bikten. Proportionalitetsprincipen anger att
skälen för en tvångsåtgärd, ifråga om art, styrka, räckvidd och varaktighet
ska stå i rimlig proportion till vad som står att vinna med åtgärden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om vikten av bikten som fredad zon för avlyssning med teknisk
utrustning.

Stockholm den 12 oktober 1998
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)