Bildande av Ombergs nationalpark

Motion 2010/11:MJ437 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bildande av Ombergs nationalpark.

Motivering

Vid utskottets behandling av vår motion, 2007/08:MJ308, anförs att utskottet erfarit att bildandet av en ny nationalpark är en lång process som innebär att förslaget ska förankras lokalt och att den aktuella marken ska förvärvas av staten i förväg. Dessa utskottets synpunkter talar för Omberg som nationalpark eftersom staten redan äger marken och det finns en bred förankring i länet i denna fråga.

Vi östgötska riksdagsledamöter har under en följd av år motionerat om att Omberg har sådana särskilt skyddsvärda områden, som naturvärden, kulturella värden och vetenskapliga värden, att Omberg bör skyddas och förvaltas som en nationalpark. För detta finns det ett brett stöd i Östergötland, inte minst från Östergötlands länsstyrelse, som anser att Omberg har sådana naturvärden och kulturvärden att Omberg bör skyddas som nationalpark.

En annan av våra motioner, 2008/09:MJ259, behandlades av utskottet med så kallad förenklad behandling, varvid motionen avstyrktes utan att innehållet i motionen kommenterades. Detta innebär att utskottet, trots att vi kan påvisa att förslaget om att göra Omberg till nationalpark har en stark förankring i Östergötland och att staten redan äger marken, delar som utskottet efterfrågade vid behandlingen av vår förra motion, väljer att förbigå detta med tystnad.

Första spadtaget har dessutom tagits för Naturum Tåkern i direkt anslutning till den kommande nationalparken, vilket medför att man nu har goda förutsättningar att kunna komplettera denna med Naturum Tåkerns besöksanläggning.

Vi anser, på goda grunder, att Omberg har sådana skyddsvärda områden att Omberg bör skyddas som nationalpark. Vi föreslår därför att Omberg ska tillföras nationalparksplanen som ny nationalpark.

Stockholm den 20 oktober 2010

Johan Andersson (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Billy Gustafsson (S)

Louise Malmström (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)