Bilder på museiföremål på Internet

Motion 2005/06:Kr288 av Birgitta Sellén (c)

av Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att förtydliga regleringsbrev när det gäller bilder av föremål som läggs ut på Internet.

Motivering

Som bekant finns oerhört många olika föremål på våra museer. Det är allt från forntida stenåldersföremål till nyproducerade föremål. För att göra föremålen tillgängliga för allmänheten så har museerna börjat lägga in bilder på Internet för att allmänheten ska kunna beskåda föremålen. Många av de föremål som visas kan vara relativt nyproducerade och det innebär då att tillverkaren/konstnären har rätt till ersättning enligt upphovsrättslagen.

Det blir stora summor att betala ut för respektive museum eller konsthall. Som exempel kan nämnas att om Nationalmuseum skulle lägga ut bilder på alla sina föremål så skulle det kosta museet ca 40 miljoner kronor i ersättning till konstnärerna. Kostnaderna riskerar att bli oöverstigliga. Därför bör regeringen se över detta problem och skriva in i regleringsbreven hur man ska hantera utläggandet av bilder av föremål på Internet.

Stockholm den 1 oktober 2005

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)