Bilder som hälsovarning på cigarettpaket

Motion 2009/10:So241 av Hans Hoff (s)

av Hans Hoff (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa bilder som hälsovarning på cigarettpaket.

Motivering

Sedan 1980-talet har mer än 1 miljon svenskar slutat röka, men trots den positiva utvecklingen är tobaksbruket fortfarande vårt största enskilda folkhälsoproblem. I Sverige börjar cirka 50 ungdomar röka varje dag. Det är över 17 000 unga människor varje år.Varje år dör fler än 650 000 européer på grund av att de röker – vart sjunde dödsfall i hela EU – och ytterligare fler än 13 miljoner lider av allvarliga, kroniska sjukdomar på grund av sin rökning. Det är också fastställt utom tvivel att tobaksrök utgör en allvarlig miljöfara som dödar tiotusentals européer som inte röker, och många miljoner har sjukdomar som förvärras av att de inandas röken från andra människor.

WHO:s rekommendation för att minska tobaksbruket är en kombination av bevisat effektiva åtgärder, pris och tillgänglighet, samt information i form av till exempel bilder som hälsovarning på cigarettpaket. Hälsovarningar av det slaget är tilltalande eftersom de innebär låga kostnader för samhället samtidigt som de effektivt når ut till rökarna.

I rapporten ”Tobacco or Health in the European Union: Past, Present and Future” analyseras policyer för tobakskontroll inom EU. Rapporten presenterar att bilder som hälsovarning på cigarettpaket redan har införts med goda resultat på ett flertal platser i världen bland annat i Kanada, Brasilien, Venezuela, Uruguay, Thailand, Singapore, Nya Zeeland, Indien, Australien, Storbritannien och Hongkong.

Enligt forskare från Kanada, USA, Australien och Storbritannien är det tydligt att effektiviteten är beroende av storleken på, placeringen och designen av varningarna. En mer framträdande och omfattande varning, till exempel där text och bild kombineras, associeras med högre grad av hågkomst, medvetenhet och större motivation och fler försök att sluta röka.

EU har tagit fram 42 varningsbilder föreställande skadade organ, sjuka människor, sjukhusmiljöer med mera. Tanken är att bilderna ska tydliggöra kopplingen mellan rökning och rökningens skador på kroppen. Bildförslagen ska komplettera de hälsovarningar som EU introducerade 2003. Varje medlemsland kan bestämma om, när och hur cigarettpaketen som säljs inom landet ska förses med dessa bilder.

Det är min mening att det ska införas bilder på cigarettpaket i syfte att minska tobakskonsumtionen.

Stockholm den 24 september 2009

Hans Hoff (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)

Avsändare