Biodling

Motion 2019/20:1506 av Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell (båda MP)

av Rebecka Le Moine och Maria Gardfjell (båda MP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över ersättningsnivåer till biodlare vid utbrott av amerikansk yngelröta i enlighet med motionens förslag samt tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en obligatorisk registrering av antalet samhällen och platsen där dessa finns för att främja sjukdomsförebyggande arbete i enlighet med motionens förslag och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förstärka forskningen för att motverka yngelröta och varroakvalster i enlighet med motionens förslag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering  

EU-bidrag ges i dag till antalet samhällen i respektive EU-land. En registrering medför ett säkrare underlag till EU och med största sannolikhet även att bidragen från EU till landets biodling ökar. Pengar som exempelvis kan användas till forskning om framför allt bisjukdomar och också till en rimlig kompensation till biodlare som drabbas av amerikansk yngelröta och som i dag får en mycket liten ersättning för destruerade samhällen. Det som ofta anges som ett hinder är att registreringen skulle innebära en större risk för stölder. Detta borde gå att lösa genom en ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Registreringen ska omfattas av absolut sekretess.

Varroakvalstret och ett ökande antal utbrott av amerikansk yngelröta innebär problem för landets biodlare. Man har i de senaste åren kommit en bit på väg för att odla fram bin med resistens mot varroakvalstret. Det bedrivs en del forskning både professio­nellt och mera hobbyinriktat. Den professionella forskningen bör kunna förstärkas.

Vad gäller amerikansk yngelröta skulle en ersättningsnivå som motsvarar den


ekonomiska förlusten öka anmälningsbenägenheten och därmed begränsa antalet utbrott.

 

 

Rebecka Le Moine (MP)

Maria Gardfjell (MP)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)