Biodrivmedels- och miljöfordonsindustrin

Motion 2009/10:N283 av Agneta Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

av Agneta Lundberg och Karl Gustav Abramsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om biodrivmedels- och miljöfordonsindustrin.

Motivering

Försäljningen av miljöbilar som kan köras på förnybara drivmedel har under det senaste året exploderat. Andelen nya bilar som köps idag ökar stadigt – en fördubbling jämfört med i fjol.

Miljö-, industri- och politikergrupper kommer från hela världen för att ta del av och kopiera det svenska miljöbilsundret. Detta är en fantastisk utveckling. Det är viktigt för miljön, men även för Sverige som industrination.

En vidare satsning på förnybara drivmedel innebär många fördelar för Sverige. Vi har ett unikt försprång beträffande den framtida tekniken för cellulosabaserade drivmedel, vilket kan ge betydande bidrag till en bred industriell utveckling. Detta gäller Sveriges alla regioner och i synnerhet orter där arbetstillfällen behövs som bäst.

Vi har idag en befintlig fordonsindustri som innebär cirka 140 000 jobb i Sverige. Det är en av våra viktigaste industrigrenar med ett exportvärde på cirka 140 miljarder kronor per år. Trots det bekymmersamma läget för fordonsindustrin på grund av den ekonomiska krisen måste vi visa framtidstro och satsa på framtiden och utvecklingen av biodrivmedels- och miljöfordonsindustrin. Vi måste öka vårt försprång genom att ta tillvara vår unika kompetens. Miljöbilsmarknaden kommer att vara det som hör framtiden till och vi måste få till stånd investeringsåtaganden inom den framtida miljöfordonstekniken.

Sverige måste skapa en ny slagfärdig industriell plattform för den globala marknaden. Samtidigt betraktas vi som ledande i det internationella klimatarbetet och är ett föredöme när det gäller att minska oljeberoendet.

Den nya biodrivmedels- och miljöfordonsindustrin blir viktig för sysselsättningen och därmed för Sveriges framtid. Men det gäller för Sveriges regering att skyndsamt anta de utmaningar som detta innebär.

Krafttag tas nu i USA, Kina, Tyskland, Frankrike och Kanada inom detta viktiga område. Nya arbetssätt och regler formerar sig. Andra aktörer såsom entreprenörer, riskkapitalister och industrialister har engagerats, kraftfullt uppbackade av nya strategier som ska främja ny industriell utveckling.

Nu har stora delar av världen börjat förstå omfattningen på utmaningarna med klimat och energi. Man efterfrågar nya systemlösningar för en hållbar utveckling, och alltfler betraktar detta område som det enskilt största nya industriella tillväxtområdet under det kommande århundradet. Det nya samspelet vi ser mellan industri och politik inom klimat- och energiområdet i Kalifornien är ett talande exempel.

Sverige ligger i framkant när det gäller att tidigt ha förstått utmaningen med hållbar utveckling. Vi har lyckats mobilisera eldsjälar, gräsrotsrörelser och initierat en mängd pilot- och demoprojekt. Den förvärvade värdefulla kunskapen måste vi ta tillvara för att möta de nya globala industriella utmaningarna. Men vi måste också snabbt utveckla en tydlig industriell strategi som fokuserar på att utveckla och aktivt stödja de nya industriella strukturerna med forskning, finansiering och utveckling av en stark hemmamarknad. Annars är risken att vi tappar de bästa forskarna, patenten, entreprenörerna, initiativen, företagen och framtida arbetstillfällen till utlandet.

Nu är det dags att gå från ord till handling. Vi måste bestämt ta vara på befintliga initiativ till industriell utveckling för en global marknad och vi måste stödja dessa på samma sätt som vi tidigare föredömligt och med en offensiv industripolitik stöttat svensk medicin-, försvars- och telekomindustri.

Stockholm den 1 oktober 2009

Agneta Lundberg (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)