Blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto

Motion 2021/22:2554 av Björn Söder m.fl. (SD)

av Björn Söder m.fl. (SD)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör uttala att man icke erkänner Belarus nuvarande regering och verkar för att få till stånd en blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto för Aleksandr Lukasjenko och hans regim genom att frysa medlen, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Den Internationella valutafonden (IMF) skapade 1969 särskilda dragningsrätter (SDR), vilket är en internationell reservtillgång. Den kompletterar medlemsländernas officiella reserver.

Den 2 augusti 2021 godkände IMF:s styrelse en allmän tilldelning av SDR motsvarande 650 miljarder dollar (cirka 456 miljarder SDR) för att öka den globala likviditeten. Denna största SDR-tilldelning i IMF:s historia (gäller från den 23 augusti 2021) tar itu med det långsiktiga globala behovet av reserver, hjälper till att bygga upp förtroende, främjar motståndskraften och stabiliteten i den globala ekonomin och stödjer likviditetsbegränsade länder i att hantera effekterna av covid-19-pandemin.

En allmän fördelning av SDR måste överensstämma med målet att tillgodose det långsiktiga globala behovet av att komplettera befintliga reservtillgångar. Den måste också få ett brett stöd från medlemmarna i IMF. När beslut tagits fördelas medlen till medlemsländerna i proportion till deras kvotandelar i fonden. Belarus kvot av detta anslag blir nästan 1 miljard dollar. Detta innebär att Lukasjenkos inhumana och illegitima regim kan få åtkomst till medlen och använda dem för att fortsätta sin terror och repression mot det belarusiska folket.

Sedan maj 2021 har National Anti-Crisis Management (NAM) tillsammans med andra belarusiska prodemokratiska krafter och den belarusiska diasporan aktivt kampanjat mot att ge dessa pengar till Lukasjenko genom att få till stånd en blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto för Lukasjenko och frysa medlen.

Idag har man fryst medlen för Venezuela, Myanmar och Afghanistan, som nekats tillgång till SDR. Anledningen till detta är att de flesta IMF-länder inte erkänt dessa länders regeringar. För tillfället har Lukasjenkos regim av de flesta ansetts illegitim, men då detta inte är ett juridiskt begrepp, tillåter det hans regim att fortsätta fungera, vilket inkluderar att få tillgång till IMF-medel.

Sveriges regering har, genom bland andra statsministern, uttalat att Belarus ledning och president Aleksandr Lukasjenko är illegitim. Däremot har inte regeringen uttalat ett icke erkännande. Av denna anledning föreslår Sverigedemokraterna att regeringen uttalar att man icke erkänner Belarus nuvarande regering och verkar för att få till stånd en blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto för Aleksandr Lukasjenko och hans regim genom att frysa medlen.

 

 

 

Björn Söder (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Mats Nordberg (SD)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-01 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)