Bo-kvar-stimulans

Motion 2007/08:C242 av Christina Oskarsson (s)

av Christina Oskarsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av hissbehovet i flerfamiljshus i syfte att överväga bo-kvar-stimulanser.

Motivering

Enligt Boverket finns idag ca 75 000 trappuppgångar i flerfamiljshus med tre våningar eller fler som saknar hiss. Det innebär begränsad tillgänglighet framförallt i ett läge där vi får en åldrad befolkning. Vår ambition inom äldrevården är dessutom att fler skall bo kvar så länge som man själv önskar med tillgänglig service i hemmen från kommunernas hemtjänst. Det finns anledning att se över behovet av hissar i flerfamiljshus för att möta behovet av ökad hemtjänst i hemmen men också för att möjliggöra för hyresgästerna att komma ut i samhället. Den ökade tillgängligheten skulle innebära att äldre och funktionshindrade kan bo kvar längre. Det skulle också innebära ett minskat lidande och lägre kostnader för vård och omsorg. Man skulle möjligen pröva investeringsstimulanser för att bygga hissar i flerfamiljshus. Innan dess bör en inventering av behovet genomföras och presenteras riksdagen.

Stockholm den 26 september 2007

Christina Oskarsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-02 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)