Bo-kvar-stimulans

Motion 2008/09:C243 av Renée Jeryd och Christina Oskarsson (s)

av Renée Jeryd och Christina Oskarsson (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en inventering av hissbehovet i flerfamiljshus i syfte att överväga bo-kvar-stimulanser.

Motivering

Boverkets beräkningar visar att det i dag saknas hiss i ca 75 000 trappuppgångar i flerfamiljshus med tre våningar. För den allt äldre befolkningen innebär det en allt mer begränsad tillgänglighet och därmed ett begränsat livsrum.

Socialdemokratins ambition inom äldrevården är att fler skall bo kvar så länge som de själva önskar med hjälp av service i hemmet från hemtjänsten. Därför finns det all anledning att göra en översyn av behovet av hissar i flerfamiljshus i syfte att möta behovet av ökad hemtjänst i hemmen samt att möjliggöra för äldre delta i samhällslivet. En ökad tillgänglighet innebär att de äldre och de funktionshindrade kan bo kvar längre. Som resultat av detta skulle vi se ett minskat lidande men även lägre kostnader för vård och omsorg.

Det skulle möjligen kunna prövas om en framkomlig väg är att införa någon sorts investeringsstimulans för att bygga hissar i flerfamiljshus. Men innan dess bör det genomföras en inventering av behovet samt resultatet presenteras för riksdagen.

Stockholm den 29 september 2008

Renée Jeryd (s)

Christina Oskarsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)