Boende för det goda livet för Sveriges äldre

Motion 2020/21:2563 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vi ska se över hur den fysiska utformningen av våra äldreboenden kan förbättra livskvaliteten och säkra en god levnadsstandard och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Hur bygger vi för det goda livet? Detta är ett tema som återkommer ständigt när vi plane­rar våra städer, bullerregler, inomhusklimat och hur vi förskönar våra städer med parker och konst. Detta bör också vara en självklar fråga när vi bygger våra äldreboenden. Inte bara hur de ser ut, men inte minst hur de ska fungera för att de som bor där ska uppnå en god livskvalité.

Under den senaste covid-19-pandemin har smittspridningen på våra äldreboenden varit alltför stor. Våra äldre ofta sköra anhöriga har fallit offer för en sjukdom som de inte kunde värja sig mot. Smittspridningen kan bero på olika orsaker, men vi kan inte utesluta att den fysiska planeringen av själva boendet har varit en medverkande orsak.

I Sverige har vi boendeformen ”särskilt boende” där tanken är att det i stor utsträck­ning ska likna hemmiljön samtidigt som hyresgästerna ofta är mycket svaga och redan i tider utan covid-19 beroende av vård.

Vi har boenden för dementa, där personalen känner sig tvungna att låsa dörrar, för att de boende inte ska vandra iväg. En situation som både personal, anhöriga och de boende själva känner inte är värdig. Med ett annat tänk vid utformningen av våra äldre­boenden kan vi bygga bort smittorisker och förbättra livskvalitén för våra äldre.

I Danmark finns exempel på inhägnade små samhällen, där dementa boende kan ströva fritt. Denna modell finns även i Finland. I Norge har man olika boendeformer för äldre, där en är ett mellanting mellan våra tidigare ålderdomshem och seniorboenden, medan det andra boendet är ett boende med större sjukvårdskapacitet. Detta har visat sig vara en fördel under covid-19-pandemin då de allra sköraste, de som redan hade ett vård­behov, ofta redan befann sig i en miljö där både personal och utrustning var förberedda för att hantera svårare sjukdomsfall.

En översyn över hur vi fysiskt kan bygga in livskvalitet, bygga bort smittorisker och säkra goda levnadsförhållanden för Sveriges äldre behövs.

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)