Bostäder för alla

Motion 2021/22:1776 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)

av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga frågan om balansen mellan affärsmässighet och samhällsansvar för de allmännyttiga bostadsföretagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det övergripande målet för samhällsplanering, bostadsmarknad och byggande är att ge alla människor, i alla delar av landet, en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktig god hushållning med naturresurser och energi främjas, samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet är också långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där konsumenternas behov möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

Det är glädjande att bostadsbyggandet tagit fart under den S-ledda regeringen, men mer behöver göras för att uppnå det övergripande målet.

I det arbetet har de kommunala, allmännyttiga bostadsbolagen en viktig roll. Kravet på affärsmässiga principer behöver inte vara ett hinder för att ett kommunalt bostadsbolag ska ta ett samhällsansvar och vara en viktig del av samhällsbygget. Det finns ett stort utrymme för i den kommunala allmännyttan för att förverkliga bolagets och ägarens, mål. Vi kan dock konstatera att frågan om allmännyttans möjligheter att ta ett samhällsansvar kan uppfattas som otydlig och tolkas väldigt olika i olika delar av landet. Vi anser att det därför finns ett behov av att, vid nästa revidering av ”Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag”, överväga frågan om balansen mellan affärsmässighet och samhällsansvar.

Kristina Nilsson (S)

Malin Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)