Bostadsbyggande i hela landet

Motion 2022/23:1333 av Matilda Ernkrans och Karin Sundin (båda S)

av Matilda Ernkrans och Karin Sundin (båda S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av hur Sverige kan få till stånd ett bostadsbyggande för hela landet till gagn för hela befolkningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Befolkningsutvecklingen och bostadsbyggnadsbehovet hänger ihop. Boverket är tydliga med ett fortsatt stort årligt behov av bostadsbyggande beroende av att framtida hushåll beräknas öka kraftigt och att underskottet på bostadsbyggande som byggdes upp under lång tid behöver byggas ikapp. De senaste fyra åren så har bostadsbyggandet legat i paritet med befolkningsökningen vilket har minskat det latenta underskottet men ännu är Sverige inte ikapp. Det är uppenbart att investeringsstödet för att bygga fler och billigare bostäder har mot den bakgrunden fyllt en mycket viktig funktion på svensk bostadsmarknad. Det är bara att beklaga att högerpartierna i riksdagen valt att ta bort denna injektion i svensk bostadsmarknad, gång på gång. Speciellt i ett läge där Sverige behöver öka ansträngningarna att producera bostäder där de geografiskt behövs och till priser som gör att de också efterfrågas.

Till detta ska läggas de fantastiska orterna i vårt land, och de finns också i Örebro län, där behovet snarare kan vara, inte att bygga nytt, men att kunna omvandla befintligt bostadsbestånd att passa behovet för människor på orten idag och i framtiden. Här har funnits möjligheter att kunna få på plats en sådan omvandling också på orter där marknaden inte varit intresserad men där fortfarande behovet är stor för denna ort och de människor som finns här och nu men också för att fler ska kunna välja att bo kvar eller flytta till orten.

Sverige behöver en översyn om hur Sverige kan få till stånd ett bostadsbyggande för hela landet och till gagn för hela befolkningen.

 

 

Matilda Ernkrans (S)

Karin Sundin (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)