Bostadsbyggande på landsbygd

Motion 2007/08:C374 av Marie Nordén m.fl. (s)

av Marie Nordén m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör redovisa en plan för bostadsbyggande på landsbygd.

Motivering

Ska landsbygden leva behövs insatser som gör det möjligt att bygga på landsbygden. Det finns i dag också ett uppdämt behov av att bygga nytt inom vissa glesbygdsområden till följd av bland annat nya möjligheter på arbetsmarknaden, förbättrade kommunikationer och ett ökat intresse för de bostadskvaliteter som ett boende utanför tätorterna kan föra med sig.

Kostnaden för att bygga ett eget hem på landsbygden ligger vanligen avsevärt under en motsvarande bostad på en expansiv ort. Det gör att även hushåll med normala inkomster borde ha möjlighet att klara de utgifter som följer av att lånefinansiera byggandet av ett egnahem. Problemet är att kreditinstituten ofta inte beviljar lån eller ställer lånevillkor som det enskilda hushållet inte kan uppfylla. Det kan gälla krav på höga kontantinsatser eller säkerhet i form av borgensåtaganden. Kreditinstitutens ovilja att medge lån även till hushåll med en ordnad ekonomi är en följd av de ofta mycket låga marknadsvärdena för bostäder i glesbygdsområden.

Det är därför nödvändigt med ett statligt initiativ som underlättar byggandet av bostäder på landsbygden. Förslag för detta har presenterats av både Glesbygdsverket och Statens bostadskreditnämnd (BKN) samt i Landsbygdkommitténs slutbetänkande. Stor enighet råder om att en framkomlig väg är att utnyttja det statliga systemet för bostadskreditgarantier för att underlätta lånefinansieringen av bostadsbyggande i de delar av landet där marknadsvärdena i bostadsbeståndet är låga.

Stockholm den 3 oktober 2007

Marie Nordén (s)

Berit Andnor (s)

Gunnar Sandberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)