Bostadsbyggande

Motion 2008/09:C247 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en strategiplan för det svenska bostadsbyggandet.

Motivering

En frisk bostadsmarknad kräver en viss nivå av nybyggnation, rivning och underhåll för att fungera på ett bra sätt. I Sverige har Boverket visat att underhållet är eftersatt, och relationen till våra grannländer visar att underhållsbehovet är enormt. Jämförelser mellan de nordiska länderna visar dessutom att Sverige inte har en långsiktigt hållbar bostadsförsörjning. I Sverige har byggandet av 182 000 bostäder påbörjats de senaste åtta åren medan man i Danmark och Finland, med drygt halva befolkningen jämfört med Sverige, började bygga 206 000 respektive 253 000 lägenheter. Norge har ungefär hälften av Sveriges befolkning, och där påbörjades byggandet av 214 000 lägenheter. Även Island, med en befolkning som motsvarar tre procent av den svenska, hade en betydande igångsättning om 50 000 lägenheter. För att få en heltäckande bild av situationen i Sverige bör en sammanvägning göras mellan nyproduktion och underhåll kopplat till rivning av lägenheter. I det perspektivet framstår den svenska situationen än mer förvånande.

Förekomsten av moderna bostäder är viktig sett ur såväl klimat- som tillväxtperspektiv. För att skapa det långsiktigt hållbara samhället fordras en koppling mellan infrastruktursatsningar, miljösatsningar och kommunikationer samtidigt som en frisk bostadsmarknad stimuleras. Att den svenska situationen idag inte är acceptabel tyder mycket på. En mångårig avsaknad av en aktiv bostadspolitik har försatt oss i nuvarande situation. Om marknaden fullt ut kan lösa problemet, om statliga stimulansåtgärder fordras eller om samhället, liksom nu, endast ska avvakta är en frågeställning som behöver analyseras djupare. Mot den bakgrunden är det väsentligt att en strategiplan utarbetas för bostadssektorn inför framtiden. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2008

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)