Bostadspolitik

Motion 2022/23:1032 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)

 

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett återinfört investeringsstöd samt översyn av lagstiftningen kring allmännyttiga bolag och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Bostad ska vara en social rättighet för medborgarna men i kölvattnet av många år av utförsäljningar av allmännyttan och omställningen till privatiseringar, fungerar inte bostadsmarknaden bra. Behovet av bostäder och speciellt hyreslägenheter är stort både för att göra det möjligt för unga att få en bostad men också för att skapa ett verkligt alternativ till att tvingas köpa ett boende.

Bostadsbristen är också skriande hög i många delar av landet och det är väldigt svårt för unga eller människor som inte uppfyller bankernas krav på att kunna låna att överhuvudtaget få en bostad. Hyresgästföreningen och LO-förbunden m.fl. har länge jobbat för att tak över huvudet till ett rimligt pris ska vara en rättighet och att hyresbostäder i allmännyttan är en viktig förutsättning för att uppnå den rättigheten.

Allmännyttans bostadsbolag måste ges bättre förutsättningar för att klara sin roll. Allmännyttiga bostadsbolag är ett mycket viktigt verktyg för att kommunerna ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar. Lagstiftningen kring allmännyttiga bostadsbolag bör ses över för att stärka kommunernas handlingsutrymme, exempelvis bör det ses över om LOU kan tas bort för dessa bolag.

Investeringsstödet som den förra S-ledda regeringen införde har skapat ca 57 000 nya hyreslägenheter med lägre hyror och med hög energieffektivisering.

I en orolig tid med ett kraftigt minskat bostadsbyggande är det inte särskilt genomtänkt att avskaffa investeringsstödet, vilket den nya högerregeringen precis gjort. Det enda stöd som funnits till bostadsmarknaden, som dessutom varit och är efterfrågat, tas bort utifrån ideologiska skäl och därmed skapar ännu mer osäkerhet på marknad som är i behov av stabilitet och långsiktighet.

Byggandet av de bostäder som behövs är också en viktig del i att dämpa effekterna av en eventuell annalkande lågkonjunktur eftersom byggande kräver en mängd olika produkter, tjänster och arbetskraft och påverkar samhällsekonomin i positiv riktning. ”En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete”, är ett vedertaget begrepp.

 

 

Lars Mejern Larsson (S)

Gunilla Svantorp (S)

Mikael Dahlqvist (S)

Sofia Skönnbrink (S)

 

Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-22 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)