Bostadsrättsföreningars rättigheter

Motion 2012/13:C433 av David Lång och Mikael Jansson (SD)

av David Lång och Mikael Jansson (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bevara det befintliga regelverket kring andrahandsuthyrning av bostadsrätter.

Motivering

Utbudet av bostäder, framför allt i Sveriges storstadsområden, har varit lågt i förhållande till efterfrågan under lång tid. Detta orsakar problem i form av höga priser, minskad tillväxt, överskuldsättningar och mycket annat. Långsiktigt kan problemen lösas endast genom ett ökat byggande. Regeringen har signalerat att man vill vidtaga åtgärder för att lindra problemen på kort sikt, bland annat genom att inskränka bostadsrättsföreningarnas rättigheter att neka andrahandsuthyrning inom den egna föreningen. Detta strider mot den demokratiska tradition som systemet med bostadsrättsföreningar bygger på och kan sägas inskränka föreningsfriheten. Regeringens förslag är impopulärt bland bostadsrättsföreningar, enligt en undersökning som HSB gjort bland sina föreningar. Enligt denna uttalade sig över 80 procent av de svarande emot förslagen. Med anledning av det ovan anförda bör det regelverk som finns i skrivande stund bevaras, vilket bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 5 oktober 2012

David Lång (SD)

Mikael Jansson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2012-10-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)