Bostadsrättsregister

Motion 2008/09:C285 av Claes-Göran Brandin (s)

av Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsrättsregister.

Motivering

Vid belåning av fastigheter kan inteckningar göras i fastighetsregistret och pantbrev tas ut som säkerhet för kreditgivaren. Pantbrev i fast egendom har formellt högre säkerhet än motsvarande form av säkerhet i bostadsrätt. Där sker pantsättningen genom notering i det lägenhetsregister föreningen ansvarar för. I praktiken har det systemet fungerat bra, men på en bostadsmarknad med allt högre pantvärden bör kraven på fullgoda säkerheter ställas högt. Det är viktigt för såväl de enskilda bostadskonsumenterna som för bostadsmarknaden i sin helhet att panthanteringen fungerar säkert och med så låga administrativa kostnader som möjligt. I betänkandet Bostadsrättsregister (SOU 1998:80) föreslogs att ett centralt statligt bostadsrättsregister skulle inrättas. Enligt vår uppfattning skulle ett sådant, vars närmare utformning bör ske i nära samverkan med organisationer som företräder bostadsrätten, effektivisera bostadsmarknaden och öka tryggheten för såväl kreditgivare som bostadsrättshavare.

Genom att inrätta ett statligt register för pantsättning av bostadsrätter kan bostadsrättens ställning stärkas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 29 september 2008

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)