Bostadsrättsregister

Motion 2009/10:C226 av Claes-Göran Brandin (s)

av Claes-Göran Brandin (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bostadsrättsregister.

Motivering

Vid belåning av en fastighet kan inteckning göras i fastighetsregistret och ett pantbrev tas ut som säkerhet för kreditgivaren. Detta förfarande skiljer sig om det gäller en bostadsrätt. Pantbrev i fast egendom har formellt högre säkerhet än motsvarande form av säkerhet i en bostadsrätt. Där sker pantsättning genom notering i det lägenhetsregister som bostadsrättsföreningen har ansvar för. I praktiken har systemet fungerat bra, men på en bostadsmarknad med allt högre pantvärden bör kraven på fullgoda säkerheter ställas högre. Det är viktigt för alla parter att panthanteringen fungerar säkert samt att den är förenad med så låga administrativa kostnader som möjligt. Det gäller både för de enskilda ägarna av bostaden och för bostadsmarknaden i sin helhet.

I betänkandet Bostadsrättsregister (SOU 1998:80) föreslogs att ett centralt statligt bostadsrättsregister skulle inrättas. Enligt min uppfattning skulle ett sådant, vars närmare utformning bör ske i nära samverkan med organisationer som företräder bostadsrätten, effektivisera bostadsmarknaden och öka tryggheten för både kreditgivare och bostadsrättsinnehavare. Promemorian Bostadsrättsregister – Några modeller för registrering av bostadsrätter (Ds 2007:12) bereds i Justitiedepartementet. Men regeringen Reinfeldt drar fötterna efter sig i denna fråga. I civilutskottets betänkande 2008/09:CU33 Hyresrätt och bostadsrätt m.m. skriver man svart på vitt: ”Frågan om inrättande av ett centralt bostadsrättsregister är inte en prioriterad fråga inom Justitiedepartementet.” Detta duger inte. Genom att ett statligt register för pantsättning av bostadsrätter inrättas kan bostadsrättens ställning stärkas. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 23 september 2009

Claes-Göran Brandin (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-30

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)