Bredda basen för gåvoavdrag

Motion 2019/20:186 av Helena Vilhelmsson (C)

av Helena Vilhelmsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn/utredning angående skattereduktion för gåvor, där den huvudsakliga frågan handlar om att fler allmännyttiga ändamål ska omfattas av skattereduktionen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det återigen möjligt att göra skatteavdrag för gåvor till ideell verksamhet med allmännyttiga ändamål. Erfarenheter både från Sverige och från andra länder visar att skatteavdrag ökar viljan att skänka pengar, vilket gynnar exempelvis organisationer med 90-konton. Ideella organisationer får därmed stabilare ekonomi och kan bidra till samhällsförbättrande åtgärder.

Dagens utformning av skattereduktionen utesluter dock delar av civilsamhället och politiken styr gåvogivandet till social hjälpverksamhet och forskning. Jag menar att fler allmännyttiga ändamål kan omfattas av skattereduktionen. Förslagsvis de som är definierade i inkomstskattelagen 7 kap. 4§. Det handlar inte om nivån på avdraget, utan vilka organisationer som kan göra avdrag.

Systemet med skattereduktion bör göras än mer enkelt för både människor och organisationer att använda. Lika enkelt som det är att via telefonen skänka pengar, lika enkelt ska det vara att redovisa dina gåvor och göra avdraget. Även mottagande organisationer ska tycka att systemet är enkelt och bra att använda, annars kan mindre organisationer tvingas avstå. Ju enklare system, desto fler kan bidra. Att inkludera fler


ändamål ger fler organisationer möjlighet att bidra till verksamheten och lägger grunden för en bred och folklig filantropi.

Helena Vilhelmsson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-09-24 Granskad: 2019-09-24 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)