Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:1197 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att staten bör besluta att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Allmänna arvsfonden förvaltar mycket pengar. Dagens inriktning på hur de fördelar bidragen är ganska smal. Enligt deras statuter skall de inrikta sina bidrag till ”projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur arvsfonden.

Det är givetvis behjärtansvärda ändamål, men inriktningen borde kunna breddas lite så att arvsfondens medel ytterligare kan bidra till viktig utveckling. Under senare år har det kommit rapporter om att arvsfonden haft svårt att hitta lämpliga projekt för sina medel, och det motiverar ytterligare en breddning av kriterierna.

Det finns många viktiga ändamål i samhället som är i behov av investeringsresurser, främst kopplade till den ideella sektorn. Exempel på organisationer som borde kunna stödjas är de som arbetar med att bevara och utveckla kulturarvet.

Ett sådant exempel bland många är Gotlandståget; de har utvecklat ett uppskattat besöksmål kring den gamla smalspåriga järnvägen mellan Dalhem och Roma. Denna ideella förening bidrar påtagligt till att levandegöra järnvägstraditionen men står inför stora investeringsbehov som är svåra att finansiera.

Jag föreslår därför att staten överväger att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden framöver.

Med stöd i det ovan anförda bör därför riksdagen tillkännage för regeringen som sin mening vad som anförts i motionen om att staten bör besluta att bredda kriterierna för att kunna söka bidrag från Allmänna arvsfonden.

 

 

Lars Thomsson (C)

 

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-09-30 Granskad: 2021-09-30 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)