Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2019/20:1577 av Jan R Andersson (M)

av Jan R Andersson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över tulltjänstemäns befogenheter för att öka möjligheten att förebygga brott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under den tidigare alliansregeringen utökades tullmannens befogenhet i flera avseenden i syfte att stärka dennes brottsbekämpande roll. Detta har varit bra och tullen har till­sammans med andra myndigheter medverkat till att lagföra flera personer involverade i flera fall av grov brottslighet. 

Men fortfarande saknar tullmännen befogenhet att utföra flera till synes icke kompli­cerade uppgifter. Exempelvis får en tullman inte väga ett fordon, även om misstanke om övervikt föreligger, trots att detta skulle vara ett viktigt verktyg inte minst för att be­kämpa illegal alkoholinförsel eller senare illegal alkoholförsäljning.

Det finns förmodligen fler uppgifter där tullen med relativt enkla medel i större utsträckning skulle kunna medverka till att förebygga och bekämpa brottslighet. Av denna anledning bör det övervägas om tullmäns befogenheter ses över i syfte att öka möjligheten till brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete.

Jan R Andersson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)