Brottsförebyggande åtgärder avseende mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:3335 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att intensifiera de brottsförebyggande insatserna avseende mäns våld mot kvinnor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Mäns våld mot kvinnor är ett av vår tids stora samhällsproblem. Det mänskliga lidandet är enormt. Mer än en kvinna i månaden mördas och tiotusentals anmälningar om miss­handel görs. Mörkertalet är dock stort och i statistiken ser vi bara toppen på isberget.

Ingen kvinna skall behöva fastna i en destruktiv relation. Ingen partner eller mor skall behöva sätta livet till för att samhället inte gjort sitt yttersta för att stoppa våldet. Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men varje kvinna som får skaffa skyddat boende eller lever under hot och våld är ett haveri.

Sverige är på många sätt ett föregångsland i kampen för jämställdhet. Inte minst den s.k. samtyckeslagstiftningen har varit ett viktigt steg som tagits under nuvarande regerings tid och röner stort internationellt intresse. Lagen är viktig för rättskedjan men är i lika stor grad avsedd att vara normerande. Här finns tydligheten i gränssättandet kring kvinnors integritet. Därigenom innebär kunskapsspridning om lagen en viktig brottsförebyggande åtgärd. 

Regeringen har under lång tid haft kampen mot kvinnors utsatthet som sitt främsta fokus – något som bl.a. tagit sig uttryck i det ambitiösa program med 40 punkter som regeringen lade fram i juni i år. 

I detta finns repressiva åtgärder såsom höjda straff eller effektivare kontaktförbud. Dessa förslag är viktiga verktyg, men utan normförändringar och övriga förebyggande insatser kommer man inte nå långsiktig framgång. Civilsamhällets aktörer, profession och akademi behöver kroka arm för att utveckla och sprida evidensbaserade metoder i kampen mot denna kriminalitet. Vi måste öka kunskapen om de bakomvarande meka­nismerna bakom våldet.

Kvinno- och tjejjourernas verksamhet och kompetens är centrala för dessa och måste ges långsiktiga förutsättningar.

Det finns ett tydligt samband mellan maskulinitetsnormer och våld där inte minst olika typer av exploatering av kvinnokroppen skapar bilden av kvinnan som under­ordnad mannen. Här är skolan samhällets kanske kraftfullaste arena för förändring. Även Folkrörelsesverige, inte minst idrotten, bör stöttas för ökad insats. 

Och det mest grundläggande: Vi måste ta ytterligare steg mot ett jämställt samhälle där skadliga maskulinitetsnormer förändras.

 

 

Ann-Christin Ahlberg (S)

 

Carina Ohlsson (S)

Gunilla Carlsson (S)

Hans Hoff (S)

Kenneth G Forslund (S)

Mattias Jonsson (S)

Paula Holmqvist (S)

 

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-04 Granskad: 2021-10-04 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)