Business Sweden

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD)

av Tobias Andersson m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att ge tillväxtekonomier som eftersträvar upprätthållandet av mänskliga rättigheter högre prioritet och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Business Sweden ska ge Somaliland ökad prioritet och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Business Sweden i uppdrag att verka för ökad export av produkter och tjänster som berör energieffektivisering och miljöteknik och tillkännager detta för regeringen.

Utökat fokus på tillväxtmarknader

Handel kan på ett framgångsrikt sätt nyttjas för att stärka länder med tillväxtpotential, både ekonomiskt och demokratiskt. Enligt Sverigedemokraterna är det självklart att Business Sweden bör prioritera länder där man bedömer att sådan potential finns. Ett exempel på en, för Sverige, viktig handelspartner i nuläget där god tillväxtpotential för handel finns är Indien. Indien har en befolkning på 1,3 miljarder människor och är en betydelsefull tillväxtmarknad där BNP väntas öka med 7,3 procent 2018/19. Vi har också uppfattat en välvilja från Indiens sida att utveckla handelsrelationerna med Sverige varpå vi menar att Indien är ett sådant land som vore relevant att Sverige, via Business Sweden, ger högre prioritet i sin verksamhet.

Urvalet bör dock inte uteslutande fokusera på den ekonomiska tillväxtpotentialen. Istället borde Business Sweden prioritera länder som konsekvent förbättrat sitt arbete med att efterleva FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och ILO:s internationella arbetsnormer, samt håller en god CSR-standard.

Genom en sådan prioritering kan Business Sweden verka för ekonomisk tillväxt både i Sverige och globalt samtidigt som man på riktigt bidrar till demokratiseringsprocesser utomlands.

Somaliland

Somaliland kallas en del av norra Somalia som tidigare varit ett brittiskt protektorat och som historiskt saknar starkare band till övriga Somalia (som i sin tur var en italiensk koloni). Den 18 maj 1991 utropade Somaliland självständighet och området har sedan dess i praktiken också varit självstyrande. Somaliland har en egen huvudstad, egna institutioner och en egen president. I kontrast till övriga Somalia har man även haft en fredlig och stabil utveckling och därför saknat de problem som varit vanligt förekommande i andra delar av Somalia, som lidit av inbördeskrig och religiös fanatism.

Somaliland är rikt på naturtillgångar och nationen är positivt inställd till utländska investeringar, då ambitionerna är att minska arbetslösheten och behålla den yngre arbetskraften i landet. Det stora problemet är dock att Somaliland inte är internationellt erkänt som en självständig stat och det gör att företag inte vågar investera där. Sverigedemokraterna vill erkänna Somaliland. Idag bedriver Forum Syd verksamhet i Somalia med stöd av Business Sweden för att öka företagande i landet. Vi vill därför att Business Sweden ska ge Somaliland ökad prioritet för att främja svenska investeringar. Detta skulle gynna såväl nationen som svenska företag samtidigt som det underlättar för ett internationellt erkännande som stat.

Energieffektivisering

Ett område där vi ser en stor potential för svenska företag framöver är exporten av varor och tjänster som syftar till energieffektivisering. Sveriges tekniska och innovativa lösningar skulle i stor utsträckning kunna tillgodose vad som efterfrågas i energieffektiviseringsprocesser runt om i världen. Idag har till exempel Danmark en välfungerande export av tekniska lösningar till inte minst New York i deras gedigna energieffektivisering av hela staden som lär pågå under flera decennier. Sverige besitter motsvarande exportpotential på området som våra nordiska grannländer varför vi ställer oss positiva till att Business Sweden idag har inkorporerat energieffektivisering och miljöteknik i sina hållbarhetsmål.

Vi är dock av den uppfattningen att både exportpotentialen och de potentiella klimatförbättringarna är av icke ovidkommande volym, varför riksdagen bör tillkännage för regeringen att Business Sweden bör ges i utökat uppdrag att verka för export av produkter och tjänster som berör energieffektivisering och miljöteknik.

Tobias Andersson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

Eric Palmqvist (SD)

Charlotte Quensel (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämnad: 2018-10-23 Granskad: 2018-10-23 Hänvisad: 2018-12-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (3)