Bygg ut och utveckla E22

Motion 2020/21:2096 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för att utbyggnaden av E22 bör ske i längre och mer sammanhängande stråk och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av planerade satsningar på E22 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Väg E22 går genom hela Blekinge och genom södra och sydöstra Sverige. Den är av stor strategisk betydelse och spelar en viktig roll i utvecklingen av näringsliv, högskolor och offentlig verksamhet i Blekinge.

Det nationella delmålet för transportpolitiken är att transportsystemet ska främja en positiv regional utveckling och motverka skillnader i förutsättningar för olika delar av landet.

Det finns en stor samsyn i detta bland aktörerna längs hela vägsträckan.

Då östkusten saknar stambana för järnvägen är väg E22 en helt avgörande transport­led för kommunerna längs Sveriges södra ostkust. En rad olika studier visar dock att syd­östra Sveriges transportsystem i flera avseenden istället fungerar som flaskhalsar för re­gionernas ekonomiska tillväxt. I främst Blekinge, Kalmar och Östergötlands län består E22 fortfarande av vägsträckor av mycket varierad kvalitet, vilket medför negativa kon­sekvenser för både person- och godstransporter.

Vissa sträckor håller bra standard, medan andra exempelvis har rödljus, rondeller, övergångsställen och hastighetsbegränsningar på 30 km/tim. En sådan viktig transport­led som E22, som fungerar som pulsåder i ett handelsintensivt område och förbinder Sverige med Europa, ska inte ha denna ojämna kvalitet. Det är direkt olämpligt ur både miljö-, tillväxt- och säkerhetshänseende.

Regeringen har gjort viktiga investeringar i E22, vilket är bra. Med en allt större expansion av befolkning och näringsliv i södra och sydöstra Sverige är det därför av stor vikt att byggplanerna fullföljs och att projekten inte senareläggs eller, ännu värre, avskrivs.

Ambitionen bör även innefatta säkerställandet av att de vägarbeten som genomförs i anknytning till E22 kännetecknas av ett helhetsgrepp.

Motionärerna menar sammanfattningsvis att det är av mycket stor vikt att regeringen genomför planerade satsningar på E22 och att utbyggnationerna bör ske i längre och mer sammanhängande stråk. Regeringen bör även se över möjligheterna till ytterligare satsningar på E22.

Heléne Björklund (S)

Magnus Manhammar (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)