Byggandet av Östlig förbindelse

Motion 2017/18:1278 av Tomas Tobé (M)

av Tomas Tobé (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att snarast återuppta planeringen och överväga att inleda byggandet av en östlig förbindelse i Stockholmsregionen under nästa mandatperiod och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Under våren 2018 ska regeringen och riksdagen fatta beslut om vilka projekt som ska ingå i den nationella transportinfrastrukturplanen för 2018–2029. Tyvärr tycks inte en östlig förbindelse i Stockholmsregionen prioriteras av regeringen, och allt pekar på att projektet inte kommer att vara med i den plan som ska fastställas under 2018.

I dag saknar Stockholm en komplett ringled. Detta skulle kunna åtgärdas genom att en östlig förbindelse sammankopplar ringleden med en tunnel. Pengar till att utreda och planera för projektet fanns med i den plan som fastställdes av den tidigare alliansregeringen, men tyvärr har de rödgröna i Rosenbad och i Stockholms stadshus stoppat projektet.

Utan fungerande pendlingsmöjligheter kommer inte Stockholmsregionen att kunna växa i tillräckligt snabb takt. Arbetspendlingen för boende i exempelvis Tyresö, Nacka och Värmdö blir lidande av att Skeppsbron i dag fungerar som Stockholms östliga förbindelse. En motorvägstunnel som gör ringleden komplett skulle minska utsläppen och bullret i stadskärnan samt förbättra framkomligheten. Hela Stockholmsregionen skulle gynnas av projektet.

En östlig förbindelse står inte i motsats till fortsatta satsningar på kollektivtrafik i huvudstaden. Just nu genomförs exempelvis en historisk utbyggnad av tunnelbanan, men även bil- och busstrafiken är i behov av ökad kapacitet. Stockholmarna kommer att behöva både bil, buss och tunnelbana även i framtiden.

Regeringen bör därför snarast återuppta planeringen av en östlig förbindelse i Stockholmsregionen. Målet bör vara att överväga att byggandet av projektet ska påbörjas under kommande planperiod.

Tomas Tobé (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)