Bygget av järnvägstunnel i Varbergs kommun

Motion 2017/18:88 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om tunnelbygget i Varberg och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Då det genom mätningar framkommit att det är hälsofarligt att genomföra tunnelprojektet i Varbergs tätort bör man stoppa projektet och hitta ett alternativ utan djupborrning. Mätningar i både nya och gamla provtagningsbrunnar visar att man med bred marginal överstiger de riktvärden som visar på fara för människors hälsa. Structor miljö väst AB, som varit med och gjort mätningarna, har även kommit fram till att vid projektet kan det även skapas nya dräneringsvägar för föroreningar i grundvattnet, vilket på sikt kan skapa allvarliga hälsorisker.

Området där projektet ligger visar sig även efter undersökningar innehålla höga halter av klorerande lösningsmedel som med bred marginal överstiger hälsoriskbaserade värden. Av ren miljöhänsyn måste projektet ses som skadligt, och en eventuell sanering skulle troligtvis bli mycket kostsam så man bör både av miljöanledning och ekonomiska anledningar arbeta fram ett annat alternativ för projektet.

Sara-Lena Bjälkö (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-26 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)