Byggnation av en ny Hjulstabro

Motion 2019/20:1416 av Pia Nilsson m.fl. (S)

av Pia Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna att så snart som möjligt påbörja byggnationen av en ny Hjulstabro på väg 55 och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I dag är sjöfarten i Sverige underutnyttjad i jämförelse med andra länder i Europa. Det finns betydande vinster med överflyttning av gods från landtransporter till sjöfart, fram­förallt vad gäller avlastning av den ansträngda landinfrastrukturen och minskade utsläpp av växthusgaser.

Mer gods till sjöss är en viktig faktor för att nå Riksdagens fastställda klimatmål om att reducera koldioxidutsläppen inom trafiksektorn med 70 procent senast år 2030.

Effekterna och förutsättningarna måste dock ses ur ett helhetsperspektiv eftersom en överflyttning till sjöfart samtidigt villkoras av landinfrastrukturen. De satsningar som görs i Mälarprojektet med att anpassa Södertälje sluss och kanal samt Mälarfarleden välkomnar vi. Genom att öka kapaciteten i farleden och slussen i Södertälje möjliggörs en ökad andel godstransporter med sjöfart på Mälaren, vilket är positivt för Mälar­hamnar i Västerås och i Köping.

En begränsande faktor är Hjulstabron och dess farledsbredd som hindrar större fartyg från att nå Mälarhamnarna. Hjulstabron på väg 55 korsar Mälarleden vid Hjulsta­viken via Märsön och är en viktig passage. Bron byggdes 1953 och är i behov av att byggas om för att Mälarprojektet ska få full effekt – annars kommer de större fartygen inte längre än till Enköping.

Utan större fartyg kan transporter inte säkerställas av Västmanlands och södra Dalarnas unika näringsliv med stora och tunga industriprodukter på uppemot 600 ton.

Pia Nilsson (S)

Olle Thorell (S)

Åsa Eriksson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2019-10-02 Granskad: 2019-10-02 Hänvisad: 2019-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)